لینک های دسترسی

کمشنر عالئ ملل متحد: هيچ کسی در جهان امروز در تجريد و انزوا زندگی کرده نمی تواند


انتونيو گوتيارس، کمشنر عالئ ملل متحد برای پناهگزينان کمشنر عالئ پناهگزينان ملل متحد ميگويد، هيچ کسی در جهان امروز در تجريد و انزوا زندگی کرده نمیتواند.

جهانی سازی همه را، چه خوب و چه بد، بهم پيوند داده است.

گوتيارس ميگويد، جهانی سازی، مليون ها انسان را از فقر بدور داشته اما، تفاوت مالی بين فقير و غنی را بيشتر ساخته است. بگفتۀ وی، اين امر سبب افزايش در تعداد مردمی گرديده که خانه و کاشانۀ خود را در جُسجوي امنيت بيشتر و يک زندگئ بهتر، ترک ميگويند.

او ميگويد: "مسابقه براي بدست آوردن منابع کمياب و قليل، بخشی تحريک کنندۀ هميشگئ تشدد ها را تشکيل ميدهد. ما با يک سلسله منازعاتی مواجه هستيم که از جنوب و شرق آسيا گرفته تا شرق ميانه و بعضاً تا شاخ افريقا، فرا رفته است.

بسياری از منازاعات محلی، در بخش های ديگر جهان مشتعل شده اند. تغير اقليم و فقر شديد و منازعه، بيشتر از پيش با هم مرتبط شده اند. و در نتيجه بيجا شدن ها را شدت بخشيده است.

گوتيارس ميگويد، به هزاران افريقائی در سالجاری، بخاطر کسب مصونيت و يافتن کار و شغل، از منازل شان فرار نموده، به کشورهای بوتسوانا، چاد، افريقای جنوبی و زمبيا، روی آورده اند.

او ميگويد، کار سازمان پناهندگان ملل متحد بيشتر مشکل و پُر مصرف شده است.

او ميگويد، مصارف ما از يک عشاريه يک مليارد دالر در سال ۲۰۰۶ ، بيک عشاريه شش مليارد دالر در سال ۲۰۰۸، بلند رفته است.

گوتيارس ميگويد، قيم بلند مواد ارتزاقی و انرژی، مهاجرينی را از طريق اعانه ها و تعاون زندگی ميکنند، با مشکلات بزرگی مواجه ساخته است.

"در عين زمان، بايد بگويم که منابع ما به ۳۱ مليون انسان رسيدگي ميکند. ما برای تامين زندگئ رو به افزايش مهاجرين به منابع مالی ضرورت داريم . اين بسيار غم انگيز خواهد بود که در زمانيکه جامعۀ جهاني و سازمان پناهگزينان ملل متحد جواب گوی تقاضای روز افزون پناهندگان از ما نباشد.

انتونيو گوتيارس کمشنر عالئ پناهندگان ملل متحد بيانيه اش را با اين هشدار دهي بپايان رسانيده و گفت يک انسان گرسنه، يک انسان گرسنه است.

هرگاه جامعۀ بين المللي در تأمين احتياجات اوليۀ مردم فقير جهان موفق نشود، نا آراميهای سياسی و اجتماعئ بيشتری در سالهای که پيشروست، انتظار برده شده مي تواند.

XS
SM
MD
LG