لینک های دسترسی

افغانستان ثبت نام رای دهنده گان برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد


افغانستان بروز دوشنبه ثبت نام رای دهنده گان را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که بعد از سقوط طالبان در سال ٢٠٠١ احتمالاً یکی از خطرناکترین و مشکلترین کارها بشمار میرود، آغاز نمود.

جنبش شورشیان که کنترول مناطق وسیع را در کشور دوباره بدست گرفته اند، میگویند آنها در این انتخابات شرکت نخواهند کرد و افغانهای دیگر را نیز هوشدار داده اند که اشتراک ننمایند.

با آنهم بنا به گفته ای سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مقامات امید وارند میلیونها رای دهنده را برای انتخابات خزان سال ٢٠٠٩ ثبت نام نمایند.

رای دهنده گان به روز دوشنبه در ولایت پروان جهت ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمودند.

رئیس جمهور حامد کرزی خود را برای دور دوم کاندید نموده و انتخابات برای ٣۴ شورای ولایتی نیز برگزار خواهد شد.

ممکن این عملیه توسط خشونتها، بخصوص در مناطق جنوبی و غربی افغاستان، جائیکه شورشیان قوی هستند و سفر مشکل است، از اغاز اخلال گردد

همین اکنون هم بعضی از وسایل ثبت نام رای دهندگان به ولسوالی های منزوی در ولایت غزنی نرسیده است.

بارکزی میگوید که ممکن مسوؤلین با استفاده از هلیکوپترها این وسایل را انتقال دهند.

سامان آلات ثبت نام که برای انتقال در نظر گرفته شده بود در ولایت کنر توسط افراد مسلح ناشناس توقف داده شده و حریق گردید.

مشکل دیگر که ممکن در مسیر ثبت نام رای دهندگان ایجاد شود اینست، که کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک اعلامیه بروز دوشنبه هوشدار داده که ممکن صدها هزار نفر در فصل زمستان بخاطر خشکسالی، نا امنی و قیم مواد غذایی مجبور به ترک منازل شان شوند.

قاری یوسف احمدی که ادعا میکند سخنگوی طالبان است میگوید: افغانها نباید با ثبت نام و رای دهی وقت شانرا ضایع نمایند.

از سال ٢٠٠١ بدینسو در افغانستان دوبار انتخابات برگزار گردیده است: انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی. شورشیان طالب هیچ یک از این انتخابات را اخلال ننموده بودند.
بارکزی میگوید که این دو انتخابات به هزینه ٣٥٩ میلیون دالر برگزار گردیده بود.

عملیه ثبت نام رای دهندگان درچهار مرحله صورت خواهد گرفت و قرار است در ماه فبروری به پایان رسد.
مقامات افغان در سازماندهي مراکز رای و تضمین امنیت با ملل متحد و نیروهای ناتو کمک خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG