لینک های دسترسی

در رابطه با افغانستان و عراق، دستان حکومت بعدی امریکا 'بسته است'


روزنامه گاردين در مقاله اش چنين عنوان داده است: دستان رئيس جمهور آينده امریکا بسته است. نه مککين و نه هم اوباما ميتواند که ستراتيژي حکومت بش در افغانستان و عراق را تغير دهد.

اوليڤيا همپتون نويسندۀ مقاله مينگارد: کانديدان ریاست جمهوری سعی دارند بیشتر روی بحرانات اقتصادی در امریکا تمرکز نمایند. این عمل باعث شده است وضع امنیتی در جهان کمتر مورد بحث و توجه قرار گیرد.

در مباحثات و مناظرات ریاست جمهوری، براک اوباما، مخالفتش به جنگ عراق را پيشکش کرده و مککين روی موثریت اعزام قوای بیشتر به عراق تاکید میکرد.

و اين دو موضوع توانست اين دو سناتور را به نامزدی احزاب شان برساند. ولی رئيس جمهور آيندۀ امریکا، با ورودش به قصر سفيد، در مورد جنگ عراق که رو به بهبوديست، و جنگ در افغانستان که رو به وخامت گرائيده است، بايد اقداماتی جدی اتخاذ نماید.

نويسندۀ مقاله مينويسد، صرف نظر ازينکه کدام يک از کانديدان در انتخابات پیروز خواهند شد، دستان حکومت آينده امریکا در مورد هدايت سمت اين دو جنگ، بسته خواهد بود.

اساس تصاميم رئيس جمهور بعدی را نظرات و اقدامات دو جنراليکه با حکومت بش نزديکی خاصی دارند، تشکیل خواهد داد.

اولی، جنرال پتريوس که در شروع همين ماه صمت قوماندانی قوای ايالات متحده در شرق ميانه، آسياي ميانه و شاخ افريقا بدست گرفت و دومی، جنرال ري اوديرنوست که قبلاً معاون پتريوس بوده و در همين نزديکی ها، قوماندانی قواي ايالات متحده در عراق را بعهده گرفت.

اين مقرری ها، طبیعتا، با رهبریت ديموکرات ها، اصطحکاکی را بوجود خواهد آورد. اگر اوباما در انتخابات برنده شده و رئيس جمهور آيندۀ ايالات متحده گردد، رأي دهندگان از او خواهند خواست هرچه زودتر عساکر امريکائی را بوطن باز گرداند.

سناتور اوباما، برای خروج عساکر امريکائي از عراق، خواستار ۱۶ ماه وقت گرديد، در حاليکه هردو جنرال امريکائی در رأس کار، خواهان بيرون کشيدن عساکر در یک وقت مناسب بوده و مخالف سر سخت تعين زمان خروج عساکر امريکائي از هر دو کشور عراق و افغانستان اند.

و اين کاملاً قابل فهم است، زیرا وضع ناهنجار ميتواند باز گردد و این قوماندانان بطور مداوم بر اين حقيقت که وضع در عراق شکننده و قابل عقب رفتن است، پافشاری خواهند نمود.

جنرال پتريوس که از مفکورۀ بلند بردن تعداد عساکر نفع برده است، توانست که خشونت ها را در عراق کنترول نمايد و وقايع ناخوش آيند در آن کشور را به پائين ترين سطح آن، در چهار سال بياورد و تکتيکهاي مبارزه عليه دهشت افگني امريکا را از سر بنويسد.

اين موفقيت ها، او را در حلقه هاي سياست مداران و ديگران، یک شخص نهایت مشهور ساخته است. با وجود آنکه رئيس جمهور قوماندان اعلای اردوی امریکاست، اما عزل اين دو جنرال مؤفق و مشهور از کرسي هاي فعلي شان از نگاه سياسي به رئيس جمهور خيلي گران تمام خواهد شد.

رئيس جمهور آينده با وجود احتمال عدم موافقت مجبور خواهد بود پرنسيب "بازگشت در صورت مؤفقيت" ماموريت بش را نگهدارد. به تعداد عساکر عراقي در يکسال گذشته ۱۷۱۳۰۰ عسکر علاوه گرديد که عساکر اردو و پوليس حمعاً به ۵۳۱ هزار نفر ميرسد.

بريد جنرال جيمز دوبيک، قوماندان سابق قواي ايتلاف که به تربيۀ قواي عراقي مؤظف شده بود ميگويد قواي نظامي و پوليس عراق تا اواسط سال ۲۰۰۹ حاضر به اجراي وظايف محولۀ شان خواهد گرديد.

اما کيفيت قواي بدون تجربه و مملو از فساد عراقي هنوز هم مورد سوال قرار دارد.

مککين و اوباما هردو کانديدان مقام رياست جمهوري گفته اند بايد قوای نظامی در افغانستان بيشتر گردد. جنرال پتريوس، جنگ در افغانستان را برخوردی خواند که به یک جهت غلطی روان است. جنرال ديڤيد مککرنين، قوماندان قوای ناتو در افغانستان ماه گذشته اظهار داشت، به ۱۵ هزار عسکر اضافی احتياج دارد.

اما به سبب اينکه تعداد عساکر قوای ايالات متحده در جبهات مختلفه در نبرد اند، هيچ يکی از کانديد ها نميتوانند در خواست اين جنرال را بر آورده سازند و تعداد عساکر فعلی در عراق را نگهدارند.

در اعلاميۀ چندی قبل اعزام عساکر به عراق گفته شد، ازماه فبروري تا فصل خزان سال ۲۰۰۹ در حدود چهارده فرقۀ جنگی در آن کشور به خدمت ادامه خواهد داد.

رئيس جمهور بش اعلان نمود تا عساکر امريکائي بطور تدريجي از عراق کشيده شده و به افغانستان و مناطق سرحدي پاکستان فرستاده شود.

رئيس جمهور آينده نيز مجبور خواهد گرديد به آنچه پتريوس و اوديرنو مصلحت ميدهند گوش فرا دهد و نصف آنچه را که در دوران مبارزات انتخابي وعده نموده بجا آورد.

اوباما يا مککين مجبور خواهد بود بين اين دو جبهه يعني عراق و افغانستان توازن را نگهداشته و به آنچه در عراق رخ داده دلبستگي کامل نداشته باشند چونکه اين موفقيتها ميتواند خيلي زود گذر ثابت گردد.

XS
SM
MD
LG