لینک های دسترسی

اوباما: حملات تازه رقبای او ، سوق توجه مردم از مشکلات جاری اقتصادی به سوی دیگر است


باراک اوباما و جان مککين توجه شانرا به وضع آشفتۀ اقتصادي ايالات متحده معطوف نمودند.
باراک اوباما نامزد مقام رياست جمهوري از حزب ديموکرات مبارزات انتخاباتي اش را در ايالت انديانا که در انتخابات رياست جمهوري گذشته بيشتر به کانديدهاي جمهوريخواه رأي داده اند، ادامه داد.


همانطوريکه او در مباحثات تلويزيوني شب سه شنبه اش ياد آورشد مبارزاتش را بيشتر روي ضعف اقتصادي ايالات متحده ادامه داد.

او همچنان وعده نمود اگر در ماه نوامبر بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد رهبري درست خواهد کرد.

اوباما: "من امروز اينجا آمده ام که بشما بگويم روز هاي بهتري در پيش است. من ميدانم که زمان حاضر خيلي مشکل است و همچنان من ميدانم که بسياري شما به آينده با انديشه و بيم مينگريد اما وقت آن نيست که ترس داشته ويا دست پاچه شويد. وقت عزم راسخ و رهبري دوام دار است."

اوباما خاطر نشان نمود که سناتور مککين و گورنر پيلن رقباي جمهوري خواه او در روز هاي اخير بر عليه شخصيت او به حملات جديد شروع نموده اند.

اوباما گفت اين تلاش دور سازي توجه مردم از مشکلات اقتصادی است ولی اين حرکت آنها کارگر نخواهد افتاد.

اوباما: "امريکائي هائي مورد بحث است که کار هاي شانرا از دست داده اند، امريکائي هائي که خانه هاي شان را از دست داده اند، تمام پس انداز هايشانرا از دست داده اند. من ميتوانم به چهار هفته حملات جان مککين تاب بياورم اما مردم امريکا نمي توانند به چهار سال ديگر جان مککين که سياستهاي بش را ادامه مبدهد، حوصله نمايند."

سناتور مککين و گورنر پيلن در ايالت پنسيلوانيا که در انتخابات چهارم نوومبر يکي از ايالاتيکه دران مبارزات خيلي نزديک ادامه خواهد داشت به مبارزات انتخاباتي شان ادامه دادند.

مککين از جانب يک جماعۀ هيجاني استقبال گرديد که به شعار هاي نو باما شروع نمودند و او سوابق اوباما را مورد سوال قرار داد.

مککين: "همانطوريکه ميدانيد، ما همه هرآنچه او گفته شنيده ايم. اما آنچه او انجام داده و آنچه انجام خواهد داد کمتر آشکاراست."

هردو جانب دخيل در انتخابات در هفته هاي اخير به اعلان هاي منفي بر عليه يکديگر پرداخته اند. مککين بر آنچه او معتقد است اعلانهاي غير منصفانۀ سياسي که از مبارزات انتخاباتي اوباما منشأ ميگيرد بشدت انتقاد نمود.

مککين: "او حتي صداقت و راست گوئي مرا مورد سوال قرار داده است و اجازه بدهيد که به آن به ساده ترين نحوي که ميدانم جواب ارائه نمايم. من اينکه به مردم امريکا حقيقت را بگويم به درس گرفتن ضرورت ندارم و اگر هم درين مورد به بهبودي ضرورت بيفتيد شايد من در جستجوي مصلحت سياستمداري از شيکاگو نروم."

هردو کانديد مقام رياست جمهوري از آنچه در مباحثات تلويزيوني گفتند راضي بودند.

همه پرسي هائيکه بعد از انجام مباحثه از طرف نشرات تلويزيوني سي ان ان و سي بي اس انجام يافت اوباما را نظر به مککين مؤفق تر نشان ميدهد.

اما حاميان هردو کانديد گفتند آنها در اين مباحثات روند مثبتي را مشاهده نمودند. اينک نمونه اي از دو رأي دهنده در ويسکانسن.

ڤوتر: "مککين در مناظره برنده شد. او حقيقت را ميگويد. او مسائل را بي پرده بيان ميدارد."

"اوباما بسيار به رئيس جمهور مانند بود و بنظر من او به اين مقام مي زيبد."

نظر پرسي هاي عامه نشان ميدهد که ادامۀ توجه بيشتر به مسائل اقتصادي به نفع اوباما بوده است.

لاري سباتو يک تحليلگر در يونورسيتي ڤرجينيا ميگويد رأي دهندگانيکه مناظرات تلويزيوني را تماشا کردند خواستند ببينند که کدام يک از کانديد ها به آنها در گذشتن ازين وضع مشکل اقتصادي چه کمکي را بجا آورده ميتوانند.

ساتو: "کانديدان وقتي مسئله اقتصاد را مورد بحث قرار ميدادند آنها تشويش هاي حقيقي مردم را بحث مينمودند. زماني آنها در مورد موضوعات ديگر بحث مينمودند در حقيقت آنها از شاه راه خارج شده و به سرک خامه داخل ميشدند."

دان بارتليت مشاور سابق رئيس جمهور بش به نشرات تلويزيوني سي بي اس گفت چنين معلوم ميشود که سناتور مککين امکانات آنرا که توجه انتخابات را از مسائل اقتصادي دور نمايد، از دست ميدهد.

بارتليت: "بسياري مبصرين به اين نظر اند که درين مباحثه هردو کانديد مساوي بودند. هر دو جانب به نوبۀ خود نقاط مثبتي داشتند. بناءً ما بجانب روز ديگري حرکت مينمائيم و باز هم اين مسئله به جان مککين ارتباط ميگيرد ودر اين روزهائيکه براي مبارزات انتخابات قاقي مانده آيا جان مککين ميتواند که قواي محرکه در انتخابات را تغير دهد؟"

بهترين و آخرين فرصت براي مککين شايد بروز چهار شنبۀ آينده در آخرين مباحثۀ انتخاتي در يونورسيتي هوفسترا در نيو يارک دست بدهد.

XS
SM
MD
LG