لینک های دسترسی

کارمند زن مربوط یک اداره خيريۀ مسيحی در کابل کشته شد


پوليس افغانستان ميگويد، افراد مسلح سوار بر موتر سايکل، يک کارمند زن مربوط اداره خيريۀ مسيحی برتانوی در کابل را بضرب گلوله بقتل رسانيدند.

سفارت برتانيه کشته شدن اين شهروند برتانوی زن را دراوايل امروز دوشنبه در کابل تائيد کرد.

گزارشهای قبلی ميرساند که خانم کشته شده ممکن از کشور افریقای جنوبی بوده است. طالبان مسئوليت اين قتل را تائيد کرده اند.

به گفته یک تن از سخنگویان اين گروه تندرو، اين زن بخاطر پخش پیغام مسيحيت، کشته شده است.

تندروان طالب در مبارزۀ شان برای ضعيف ساختن حمايت از حکومت تحت حمايت غرب، کارمندان خيريۀ را بطور فزايندۀ هدف قرار ميدهند.

موسسات خيريه ميگويند امسال حد اقل سه هزار نفر در ارتباط با خشونتهای تندروان کشته شده اند.

ملل متحد ميگويد، بيش از يک هزار و چهار صْد تن از افراد کشته شده، غير نظامی بوده اند.

قوای بين الملیي و افغان در جريان هفت سال گذشته با جنگجويانيکه با طالبان همدردی دارند، مصروف جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG