لینک های دسترسی

سفیر روسیه: تجارب گذشته شوروی در افغانستان، درسی برای امریکاییان


در روزنامه ها و سايت هاي انترنتي مربوط به اوضاع در افغانستان بيشتر توجه به اختطاف يک افغان سرشناس در کابل، کشته شدن يک زن برتانوي، کشته شدن چندين طفل و عساکر متمرکز شده است.

روزنامۀ واشنگتن پوست در مورد کشته شدن ۳۰ مسافر يک بس در کندهار که ربوده شده و بعداً بطور ظالمانه اي کشته شدند معلومات مفصل ارائه نموده است. اما مقالۀ ديگري در روزنامه نيويارک تايمز بيشتر جلب توجه ميکند.

عنوان مقاله است: تجارب گذشته در افغانستان، درسي را ارائه مينمايد

سفير روسيه در کابل هوشدار ميدهد اگر امريکائي ها از تجارب اشغال افغانستان توسط قواي شوروي استفاده ننمايند، فعاليتهاي آنها دران کشوربه ناکامي روبرو خواهد گرديد.

زمير قابيلوڤ سفير روسيه در افغانستان در يک مصاحبه با خبرنگار اين روزنامه گفت، من راجع به گذشته خيلي چيزها را ميدانم اما راجع به آينده هيچ چيزي گفته نميتوانم.

بسياري دپلوماتها در کابل به اين نظر اند که در حقيقت استفاده از تجربۀ گذشتۀ شورويها در افغانستان به آيندۀ قواي غرب درانکشور مفيد خواهد بود.

اين مفکور حد اقل يک جنرال ناتو را که امريکائي نيست بخود جلب نموده که در دوران ماموريت قابيلوڤ سفيرروسيه در کابل صحبت کرده است. اما آقاي قابيلوڤ ميگويد "آنها گوش ميدهند اما نمي شنوند".

او ادامه داده ميگويد طرز ديد در بين آنها چنين است که "آنچه در گذشته واقع شده، گذشته است. و آنها بيشتر از من در مسائل معلومات دارند. و يا شايد آنها فکر کنند که من از کشوري نمايندگي مينمايم که ميخواهد انتقام شکست شوروي را از امريکائيان بگيرد و ميخواهد آنها در افغانستان به عين سرنوشتي دچار گردند که شورويها سرخوردند.

نيو يارک تايمز مي نويسد سفير ۵۴ سالۀ روسيه در افغانستان شخص عادي اي نيست. او در کابل بحيث مامور استخباراتي کي جي بي و بعداً بحيث رئيس اين بخش دردستگاه استخباراتي اتحاد شوروي در سالهاي ۸۰و ۹۰ در دوران استيلابر افغانستان و بعد ازان در ماسکو ايفاي وظيفه نموده است.

او همچنان در اواسط سالهاي ۱۹۹۰ بحيث مشاور قواي حافظ صلح ملل متحد کار کرد. او حالا سفير روسيه در کابل است و راجع به گذشته ايکه اشغال افغانستان، سبب تسريع سقوط دولت اتحاد جماهير شوروي گرديد، در محوطۀ سفارتي که ازانجا پلانهاي اشغال افغانستان پي ريزي شده بود، با وضاحت صحبت ميکند.

آقاي قابيلوڤ ادعا ميکند که ۲۰ سال بعد ازانکه قواي شوروي در ماه فبروي سال ۱۹۸۹ در حال فضيحي افغانستان را ترک گفت شايد عين سرنوشت در انتظار امريکائيها و ايتلاف برهبري آنها باشد. او در مورد آنچه امريکائيها بعد ازسقوط دادن رژيم طالبان در افغانستان واقداماتيکه عساکر شان انجام داده و يا نداده اند ميگويد، آنها اشتباهاتي را که ما مرتکب شده بوديم، تکرار نمودند.

وقتي سفير روسيه در افغغانستان اين اشتباهات را ميشمرد گفت آنها نيز مثل ما نيروهاي مقاومت را ضعبف تلقي نمودند.

ما نيز به سادگي داخل افغانستان شده و گمان نموديم استيلاي اين کشور ساده خواهد بود چونکه ما به آساني به تمام شهرهاي عمده رسيده وعساکر خود را جابجا نموديم. اما مقاومت بعداً و بصورت تدريجي قويتر گرديد.

سفير روسيه به تاريخ نظر افگنده ميگويد "افغانها بر عليه قواي خارجي حساسيت خاصي دارند.

او ميگويد يکي از اشتباهات ما آن بود که بعد از تغير رژيم بايد اموررا به خود افغانها تسليم نموده با آنها وداع ميکرديم. سفير روسيه در افغانستان ميگويد روسها نيز بعد ازانکه نتوانستند در بعضي مناطق قواي خود را حفظ نمايند چون تعداد قواي موجوده کافي نبود،ً به قواي ثقيله و مخصوصاً قواي هوائي متکي گرديدند، که سبب تلفات افراد ملکي گرديد و نيروهاي مقاومت را تقويۀ بيشتر بخشيد.

او اعتراف ميکند که معيارهاي حقوق بشر را پايمال نمودند و به بمباردمانهاي وسيع دست زدند. سفير روسيه ميگويد بعضي جنرالهاي شوروي امر ميدادند قريه هاي که دران مجاهدين با مردم ملکي مزج مي شدند، کاملاً تخريب نمايند.

نيو يارک تايمز مي نويسد آقاي قابيلوڤ که پدرش ازبک و مادرش تاتار است از شروع استيلاي افغانستان توسط قواي شوروي تا بحال در تمام موضوعات مربوط به افغانستان در قطار اول سياستمداران قرار داشته و او در وقت طالبان يکي از انگشت شمار کساني بوده که با ملا عمر رهبر طالبان در کندهار ملاقات نموده است.

او ميگويد اين مفکوره که روسيه طرفدار شکست امريکا در افغانستان است بکلي اشتباه است. قابيلوف ميگويدروسيه دخول قواي ملل ايتلاف برهبري ايالات متحده و ناتو به افغانستان را حمايت نمود و از شکست امريکائي ها بدست عين کسانيکه اتحاد شوروي را شکست دادند، روسيه هيچ نفعي نخواهد برد.

او راه حل معضلۀ افغانستان را در برقراري اردوي ملي کاملاً مردمي که براستي باور به آن داشته باشد که وظيفۀ اش دفاع از کشورشان است، ميداند. قابيلوف اظهار عقيده ميکند که داخل شدن عساکر بيشتر به افغانستان، حساسيت مردم را بمقابل خارجيها بيشتر خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG