لینک های دسترسی

حکومت افغانستان: کارمندان ادارات خيريه باید مراقب و محتاط باشند


حکومت افغانستان بعد از کشته شدن يک زن برتانوی باشندۀ افريقای جنوبی بروز دوشنبه توسط طالبان، به کارمندان ادارات خيريه هشدار داده تا مراقب و محتاط باشند.

اين هشدار از جانب همايون حميد زاده سخنگوی رياست جمهوری افغانستان صورت گرفت. او گفت کارمندان موسسات خيريه در کابل بايد تدابير امنيتي شانرا بخصوص وقتيکه از خانه بيرون ميروند، مورد نظر داشته باشند.

گيل ويليامز شهروند برتانيه از افريقاي جنوبي روز دوشنبه بضرب گلوله در راه رفتن بکارش «موسسۀ خيريۀ خدمت به افغانستان» از پا در آورده شد.

تندروان طالب مسئوليت اين قتل را ادعا کرده گفتند که ويليامز سعي داشت افغانها را بمسحيت بکشاند - ادعايي که بشدت از طرف ادارۀ خيريۀ «سرڤ افغانستان» تکذيب شده است.

در سال جاري از بين ۳۰ کارمند خيريۀ که در افغانستان کشته شده اند شش تن آن کارمندان خيريه خارجي بودند.

قتل خانم گيل ويليامز بشدت از جانب رئيس جمهور کرزي و حکومات سرتاسر جهان محکوم شده است .

XS
SM
MD
LG