لینک های دسترسی

در بازارهاي ايالات متحده، اروپا و آسيا قيم اسهام نزول کرد.


اين نگراني ها که خرابي اقتصاد در جهان بمفاد شرکت ها صدمه وارد خواهد کرد، سرمايه گزاران را بهراس انداخته و در نتيجه نرخ اسهام در سراسر جهان نزول کرد.

قيم اسهام ايالات متحده در تبادلات امروزي نزول کرده شاخص هاي دو، اس ايند پي و نزدک بين دو تا چهار فيصد نزول نمود.

بازارهاي اروپائي نيز خيلي پائين است و بعد از نشر يک گزارش اقتصادي برتانيه که اقتصاد آن کشور در سرحد بطي شدن قرار دارد، باعث شد که نرخ اسهام در حدود ۵٪ فيصد نزول کند.

اين گزارش حاکي بود که در ربع گذشتۀ سال، اقتصاد برتاينه بمقياس نيم فيصد خوردتر شده است.

اين اولين انقباض اقتصاد برتانيه طي ۱۶ سال گذشته بود.

سرمايه گزاران آسيا به گزارش هاي عوايد شرکت ها عکس العکل نشان داده و اسهام خود را فروختند. شاخص هاي کليدي در جاپان و هانگ کانگ بيش از ۸٪ نزول نمود.

و بازار اسهام روسيه که صدمات زيادي ديده بيش از ۱۰٪ نزول کرد و مقامات را واداشت تا بازار تبادلۀ اسهام را مسدود کنند.

اما بعضي از اطلاعات جديد در مورد بازار خريد و فروش مسکن در ايالات متحده امروز مايۀ اميدواري بود.

فروش مجدد خانه ها در ايالات متحده در ماۀ سپتمبر پنج فيصد نسبت به ماۀ قبلي بلند تر بود.

پائين آمدن قيم خانه ها خريداران را جلب کرده است.

مشکلات شديد در بازار مسکن بحران جهاني مالي را سبب گرديد.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از رهبران کشورهاي غني جهان و رؤساي اقتصادهاي عمدۀ روبانکشاف دعوت نموده تا بتاريخ ۱۵ نومبر تشکيل جسله داده و بر بحران مالي جهان توجه را متمرکز سازند.

XS
SM
MD
LG