لینک های دسترسی

قواي امنيتي فلسطيني به شهر الخليل داخل شد.


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان منحيث بخشي از مساعي وسعت سرکوبي مجرمين و تندروان، صدها تن از افراد قواي امنيتي را به شهر الخليل در کرانۀ غربي رود اردن مستقر ساخته است.

مقامات ميگويند تقريباً ۶۰۰ تن از افراد امنيتي قبل از طلوع امروز به آن شهر داخل شدند. آنها ميگويند اين سوقيات دران شهر منقسم شده بين ساکنين فلسطيني و اسرائيلي، با هم آهنگي با اردوي اسرائيل صورت گرفته است.

سميح السيفي، رئيس قواي امنيتي فلسطيني ميگويد قواي امنيتي هرکسي را که نظم را دران شهر برهم بزند، توقيف خواهد کرد.

در باريکۀ غزه، فوزي فرحوم، سخنگوي حماس اين سوقيات را محکوم کرد. او آقاي عباس را بهمدستي با اسرائيل متهم نموده گفت که وي حماس و مقاومت فلسطينيان را سرکوب کرده و اشغال اسرائيل را تقويه مينمايد.

قبلاً در طول سال جاري، حکومت آقاي عباس طي اقدامي جهت بهبود بخشيدن نظم و قانون، صدها فرد پوليس را در شهرهاي جنين و نابلس مستقر ساخته بود.

XS
SM
MD
LG