لینک های دسترسی

Hepatitis یا التهاب جگر - مليون ها نفر در سراسر جهان از آن رنج میبرند


مليون ها نفر در سراسر جهان از التهاب جگر رنج ميبرند. بعضي ها به بيماري شديد مبتلا استند و بعضي ها حتي نميدانند که مصاب به آن اند.

کبد يا جگر در قسمت بالايي راست بطن قرار دارد. اين عضو تاريک سرخ رنگ، بيشتر از یک کيلو گرام وزن دارد. جگر در پاک نمودن خون و مقابله با انتان کمک ميکند. اين عضو همچنان مواد غذايي را پارچه و حل نموده و ذخيره انرژي مورد ضرورت بدن را مساعدت ميبخشد.

هيپاتيت يا التهاب جگر، حجرات جگر را از بين ميبرد. بعضي از اشکال التهاب جگر نسبتاً جدي تر ميباشد. دانشمندان شش نوع التهاب جگر را شناسايي نموده اند که در تحت حرف هاي انگليسي اي، بي، سي، دي، اي و جي نامگزاري شده اند.

نوع التهاب جگر از طريق معاينات خون و دريافت انتي بادي هاي مشخص هريک در خون تشخيص شده ميتواند.

انتي بادي ها پروتيين هاي خاصي است که در عمليه دفاع طبيعي عضويت عليه مرض در پاسخ به يک تهديد توليد ميشود. با شناسايي انتي بادي ميتوانيد تهديد را شناسايي کنيد.

درين قسمت توضيحاتي را در مورد دو شکل معمول اين بيماري يعني هيپاتيت اي و هيپاتيت به توجه تان رسانيده ميشود.

هيپاتيت نوع اي معمولاً از طريق مواد غايطۀ انسان در آب و غذا انتشار مي يابد. عامل اين بيماري در جملۀ عين گروه ويروس ها قرار دارد که باعث پوليو يا فلج اطفال ميشود.

ويروس هيپاتيت اي با عث يک تب بلند، ضعيفي و درد اعضا ميگردد. اين بيماري سبب مشکلاتي در معده و امعاء شده و خوردن و هضم غذا را مشکل ميسازد. همچنان پوست اشخاص مبتلا به اين بيماري زرد رنگ ميشود. اين نشانه عدم فعاليت درست جگر ميباشد.

براي اينکه از سرايت هيپاتيت اي جلوگيري بعمل آمده باشد، بايد دستان بعد از تشناب رفتن يا رفع حاجت و بعد از تبديلي تکه هاي طفل خورد با صابون خوب شسته شود. مردم همچنان بايد دستان شانرا قبل از تهيۀ غذا و خوردن غذا بشويند.

هيپاتيت اي ميتواند بطور سريع به صد ها نفر سرايت کند. اما اين ويروس تنها در کمتر از يک فيصد افراد کشنده ميباشد. شمار زياد افراد که به اين ويروس منتن ميباشند حتي هيچگاهي مريض نميشوند.

اما آنهاييکه مريض ميشوند در جريان دو ماه شفاياب ميشوند. سازمان صحي جهان ميگويد هيپاتيت اي معمولاًَ در افريقا، آسيا وامريکاي مرکزي و جنوبي بملاحظه ميرسد. افراديکه هيپاتيت نوع اي را سپري نموده اند دوباره به اين بيماري مبتلا نميشوند.

براي وقايۀ اين بيماري واکسين وجود دارد. مرکز وقايه کنترول امراض ايالات متحده ميگويد که واکسين بهترين راه محافظت در مقابل اين مرض ميباشد.

سازمان صجي جهان ميگويد حد اقل ۲ مليارد نفر با ويروس هيپاتيت بي منتن ميباشند. بيش از ۳۵۰ مليون اين افراد براي طول حيات شان منتن باقي ميمانند.

مامورين سازمان صحي جهان ميگويند بطور تخميني هر ساله ششصد هزار نفر از باعث هيپاتيت بي ميميرند.

ويروس اين بيماري در عين گروه ويروس هاي عامل تب خال و چيچک قرار دارد. واکسين هاي هيپاتيت بي از سالهاي ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار دارد.

سازمان صحي جهان ميگويد اين واکسين در وقايه انکشاف انتان در نزد اطفال و کلان سالان ۹۵٪ موثر است.

هيپاتيت بي با داخل شدن خون شخص منتن به جسم يک شخص ديگر انتقال مي يابد. يک مادر منتن ميتواند ويروس را به طفلش انتقال دهد.

اين ويروس همچنان ميتواند از طريق مقاربت جنسي و استفاده سوزن و سرنج مشترک سرايت کند.

همچنان شريک ساختن وسايل شخصي که ممکن با خون آلوده باشند مانند برس دندان و پل ريش و امثال آن ميتواند باعث سرايت ويروس گردد.

بيشترين واقعات هيپاتيت بي در جهان در ميان اطفال بملاحظه ميرسد و اطفال خورد سال چانس بيشتر براي انکشاف عفونت مزمن يا براي طول حيات دارند.

اطفال مصاب به هيپاتيت بي مزمن معروض به خطر بيشتر مرگ از باعث امراض جگر و سرطان جگر ميباشند. پس واکسين هيپاتيت بي اولين دوا براي محافظت در مقابل سرطان جگر پنداشته ميشود.

XS
SM
MD
LG