لینک های دسترسی

دور دوم جرگه امن بین افغانستان و پاکستان


حدود ۵۰ سياستمدار و رهبران قبايلي افغان به پاکستان رفته اند تا با هم رديفان پاکستاني شان مسائل بي امني ها در هردو جانب سرحد را مورد بحث قرار دهند.

ستيڤ هرمن خبرنگار صداي امريکا از کابل گزارش ميدهد که افغانها اميدوارند در کانفرانسي که داير ميگردد در مورد راه صلح در هردو جانب سرحد توافقي صورت گيرد.

سياستمداران، موسفيدان متنفذ و علماي ديني افغاني و پاکستاني در جلسۀ جرگۀ کوچک قومي که بروز دوشنبه در اسلام آباد افتتاح ميگردد اشتراک خواهند ورزيد تا راه هائي را جهت اختتام خشونتهاي روز افزون توسط القاعده و شورشيان طالب روي واکنش مشترک توافق بعمل آيد.

مردمان قبايلي پشتون ازسيستم جرگۀ قومي براي رفع نزاعها در صدها سال گذشته استفاده نموده اند.

اين گردهم آئي دوروزه دوام جرکۀ قومي بزرگ سال گذشتۀ منعقدۀ کابل است که دران نمايندگان افغاني و پاکستاني اشتراک کننده دران وعده داده بودند که اجازه نخواهند داد که کشورهاي شان به مرکز مشق و تمرين و پناه گاه دهشت افگنان تبديل گردد.

اما حقيقت امر اينست که شورشيانيکه در مقابل هردو حکومت در جنگ اند، در داخل سرحدات هردو کشور فعاليت شانرا دوام ميدهند.

داکترعبد الله عبدالله وزير خارجۀ سابق افغانسنان رهبري هيئت افغاني مرکب از تمام اقوام عمدۀ آنکشور را بعهده دارد.

داکتر عبدالله قبل از عزيمتش از کابل بجانب اسلام آباد در ميدان هوائي به خبرنگاران گفت هيئت معيتي او تلاش خواهد ورزيد با همقطاران پاکستاني شان در راه تامين صلح و امنيت کوشش هاي همه جانبۀ خود را دريغ نخواهد کرد.

داکتر عبدالله هوشدار داد که ازين جلسات نبايد اميد نتايج سريع را داشت چون مشکلاتيکه ريشه هاي عميق زماني دارد نميتواند در يک قدم حل و فصل گردد.

مبصرين به اين نظر اند که سيستم جرگه هاي قومي ميتواند نقش ارزنده اي داشته باشد چون در هردو جانب سرحد قبايل پشتون زندگي دارند که بعضي ازانها به طالبان که عمدتاً به قبايل پشتون متعلق اند، خوش بيني دارند.

XS
SM
MD
LG