لینک های دسترسی

افغانستان و پاکستان - بدگمانی و یا موافقه در جنگ علیه دهشت افگنی؟


بدگمانی بین افغانستان و پاکستان کوشش های هر دو کشور را بخاطر مقابله با دهشت افگنی را در امتداد سرحد مختل ساخته است.

این امر همچنان باعث شده است، به منظور گزمه مناطق سرحدی، از نیرو های بین المللی تقاضا کمک گردد.

در حالیکه چنین گزمه تا هنوز عملی نگردیده است، نیرو های افغانی، پاکستانی و امریکایی، با همدیگر در یک مرکز جدید نظامی در گذرگاه خیبر، در امتداد سرحد افغانستان، کار و زنده گی میکنند.

از لحاظ ستراتیژیک، گذزگاه خیبر، یکی از مهمترین سرحدات در جهان شمرده میشود.

قاچاقبران و دهشت افگنان، از بیش از 250 نقطه میتوانند از سرحد عبور نمایند – بعضا هم در مناطق کوهستانی - محلات که برای افغانستان و پاکستان نظارت کافی آن ناممکن است.

این منطقه پر آشوب، سالها خانه القاعده، طالبان و سایر شورشیان بوده است که هدف شان بمخاطره قرار دادن حکومات در هر دو سوی سرحد و حمله بر 70 هزار نیروی بین المللی مستقر در افغانستان است.

بخاطر همانگ ساختن کوشش ها برای گزمه منطقه و مبارزه با دهشت افگنی، افغانستان، پاکستان همراه با ایالات متحده، اولین مرکز هماهنگی سرحد را تاسیس نموده اند. ایجاد شش مرکز در نظر گرفته شده است.

عبدالرحیم فیضی، جنرال لوای افغانستان میگوید کار شانه به شانه در این مرکز عساکر سه کشور را کمک میکند تا تفاهم متقابل را بشتر سازند.

جنرال مارک میلی، قوماندان لوای امریکایی میگوید اولین مرکز بخاطر کاهش عدم هماهنگی در امتداد سرحد، بشمول گلوله باری های اشتباهی، کمک نموده است.

برای مدت ها، این مناطق مربوط به هیچ گروه و یا حکومت مشخصی نبوده است و عدم توافق روی سرحد های ملی ادامه دارد. جنرال فیضی میگوید هدف مرکز هماهنگی در خیبر پاس بازگیری امتیازات عادی است که دشمن از آن استفاده میکند.

“جنرال فیضی میگوید راه های صعب العبور، دهشت افگنان را اجازه میدهد تا بدون تفتیش سرحد را عبور نمایند. اما این مرکز با مردم محل همآهنگی را بیشتر میسازد.”

ماهانه، جنرال ها از هر سه کشور در گذرگاه خیبر ملاقات میکنند تا چگونگی امور را بررسی کرده و روند را تصحیح نمایند.

از نیرو های افغانی و پاکستانی نیز تقاضا شده است تا نیرو های بین المللی را در گزمه های سرحدی همرای نمایند.

جنرال ملی میگوید مراکز هماهنگی سرحد اولین گام بسوی آن هدف است.

“میتوان آنرا به هدف عملیات نظامی مشترک تعبیر نمود. معلوی نیست به کدام استقامت سوق خواهد یافت، فقط زمان آنرا قضاوت میکند. اما این واضح است که بنیاد هماهنگی در حال بنا شدن است.”

کارشناسان میگویند اردوی یک کشور به تنهای نمیتواند از سرحد دو هزار و پنج صد کیلومتری حراست نماید.

جنرال میلی میگوید آیساف همرا با نیرو های افغان و پاکستان یکجا باید درین عملیات کار نمایند.

“این یک مسله منطقوی است. این فعالیت شورشیان منطقوی میباشد. این مربوط به دوجانب یک سرحد بین المللی میباشد. بخاطر نیل به کامیابی در ختم کار، هر زمانی که باشد، به تشریک مساعی زیاد میان نیرو های افغان، پاکستانی و آیساف همزمان در هر دو سوی سرحد نیاز است.”

منفعت برای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده و قوای ناتو تنها ممالک مجاورت نزدیک نیست.

کارشناسان استخباراتی میگویند خنثی سازی شورشیان در امتداد سرحد، آنها میتوانند مانع حملات القاعده در نقاط دیگر جهان گردند، زیرا مناطق دور دست برای ماموریت های جهانی دهشت افگنی یک مرکز پلانگذاری و محل تربیوی باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG