لینک های دسترسی

حد اقل شش بم در ولایت آسام در شمال شرق هند پی هم منفجر گردید


انفجارات هم آهنگ بم در ایالت آسام هند حد اقل ۶۱ مفر را هلاک و بیش از ۳۰۰ تن دیگر را زخمی ساخت.

مقامات میگویند حد اقل ۱۲ انفجار جداگانه امروز در مارکیت های سرباز و سایر محلات مزدحم در سراسر آن ایالت بوقوع پیوست.

آنها میگویند حد اقل پنج بم در گواهاتی، رمکز ایالت آسام رخ داد.

مقامات میگویند کی از انفجارات در نزدیک دفتر مقامات ارشد انتخابات ایالت بوقوع پیوست.

تا بحال کسی ادعای مسؤلیت نکرده است.

شکیل احمد وزیر داخلۀ ایالتی بخبرتگاران گفت هنوز زود است که معلوم نمود چه کسی در عقب این انفجارات قرار دارد.

من موهن سنگه، صدراعظم هند امروز این حملات را محکوم کرده قدرت های تجزیه طلب را متهم کرد که کوشش دارند کشوره را تقسیم کنند.

او از مردم هند خواستار شد تا علیۀ دهشت افگنی متحد شوند.

XS
SM
MD
LG