لینک های دسترسی

روسیه خواستار اصلاخات شد، مصارف مستهلکین در امریکا و آلمان کاهش یافت و جاپان ربح را کاهش داد.


دیمتری مدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه میگوید نظام مالی جهان باید اصلاح گردد.

گزارش های خبری روسیه حاکیست که مدڤیدیڤ، رئیس جمهور در نظر دارد در یک اجتماع اواسط نومبر ۲۰ کشور جهان در واشنگتن بگوید که یک نظام جدید باید ادارۀ خطر را بهبود بخشیده، اتکا را بر دالر امریکائی کاهش داده و سایر اصلاحات را بمیان آورد.

در عین زمان، مصارف مستهلکین، که یک محرک کلیدی بزرگترین اقتصاد جهان است، در ماۀ سپتمبر کاهش یافت. این گزارش امروزی وزارت تجارت داخلی حاکیست که این بیشترین کاهش طی چهار سال گذشته میباشد.

بحران مالی جهانی همچنان مستهلکین را در آلمان، که بزرگترین اقتصاد اروپاست، در قسمت مصارف متردد ساخته است. مقامات حکومت آلمان امروز گفتند که فروشات پرچون در ماۀ سپتمبر به پیمانۀ دو فیصد کاهش یافت، که یک تغیر فاحش نسبت به ماۀ آگست میباشد، که فروشات بعین مقدار بلند رفته بود.

کاهش در مصارف مستهلکین یک روز بعد ازان منتشر گردید که یک گزارش نشان داد اقتصاد ایالات متحده بسوی بطی شدن در حرکت است.

بانک های مرکزی در سراسر جهان، بشمول بانک های مرکزی اروپا و ایالات متحده، بمنظور تقویۀ اقتصاد ضعیف، ربح بانکی را کاهش داده اند و امروز جاپان عین اقدام را نمود. ربح پائین بانکی برای شرکت ها گرفتن قرضه را جهت خریداری ماشین آلات جدید، توسعۀ عملیات و استخدام کارگران جدید، آسانتر میسازد.

XS
SM
MD
LG