لینک های دسترسی

قوماندان قوای خاص برتانیه در افغانستان بعنوان اعتراض استعفی کرد.


یک روزنامۀ برتانوی میگوید قوماندان قوای خاص برتانیه بعنوان احتجاج علیۀ نواقص تخنیکی تجهیزات که بمرگ چهار عسکر مادون او منجر گردید، استعفی داده است.

روزنامۀ دیلی تلگراف از قول جگرن سبسشن مورلی قوماندان قوای خاص برتانیه در افغانستان نوشته که مقامات وزارت دفاع برتانیه و قوماندان های ارشد بکرات هشدارهای او را در مورد مصونیت موترهای لندروڤر نوع سنچ اردو، نادیده گرفته اند.

مورلی معتقد است که چهار عسکر در ماۀ جون وقتی بیهوده وفات یافتند که موتر زره دار خفیف شان در ولایت هلمند بیک ماین اصابت کرد.

روزنامۀ تلگراف گزارش داد که یک عسکر که با مورلی خدمت میکرد گفت که قوماندان از هرانچه در اختیار داشت استفاده کرد تا استعمال این وسایط را متوقف سازد ولی وزارت دفاع اقدام ننمود.

وزارت دفاع برتانیه طی بیانیه ای پاسخ داده گفت که مجهز ساختن منسوبین اردوی برتانیه اولویت واضح است و مقامات توجۀ شان را بمحافظت آنها بمقابل تهدید های متحول دشمن متمرکز نموده اند.

XS
SM
MD
LG