لینک های دسترسی

جنرال دیوید پیترییس وارد کابل شد


قوای نظامی ایالات متحده میگوید جنرال دیوید پیترایس، جهت ارزیابی مساعی برای مبارزه علیه شورشیان در خلال تزئید زیاد در میزان خشونت، به افغانستان مواصلت کرده است.

این نخستین مسافرت جنرال پیترایس به افغانستان از هنگامیست که او قوماندانی قوای نظامی ایالات متحده را در شرق میانه و آسیای مرکزی بدست گرفت.

گفته میشود میزان تلفات عساکر امریکائی در افغانستان به حد بلند و بی سابقه خود رسیده و اخیراً در سطح حملات شورشیان بر اهداف قوای خارجی و افغانی، افزایش زیادی دیده میشود.

واشنگتتن امید وار است جنرال پیترییس برخی از عین تاکتیک هائ را که در عراق بکار برده است در افغانستان نیز بکار بندد.

XS
SM
MD
LG