لینک های دسترسی

ملل متحد از باز گشت ۲۷۷ هزار  پناهندۀ افغان بکشور شان خبر میدهد


ادارۀ پناهندگان ملل متحد میگوید، در سال ۲۰۰۸ قریب ۲۷۷ هزار پناهندۀ افغان از طریق پروگرام باز گشت رضا کارانه بکشور شان بر گشته اند.

«ایڤن مک لید» سخنگوی دفتر کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، بروز دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که ۹۹ فیصد باز گشت کنندگان از پاکستان و بقیه از ایران و سایر کشور ها به کشور شان عودت کرده اند.

این مقام ملل متحد باز گشت امسال تعداد زیاد پناهندگان افغان بکشور شانرا به سه عامل مربوط میداند.

او به افزایش در قیم مواد غذایی و مواد سوخت در پاکستان، مسدود شدن بزرگترین کمپ پناهندگان در ایالت سرحد شمالغرب، و خرابی وضع امنیتی در منطقه اشاره نمود.

ملل متحد میگوید، پروگرام عودت پناهندگان بخاطر زمستان متوقف شده است ولی در بهار دوباره آغاز خواهد شد.

ادارۀ پناهندگان ملل متحد میگوید بیش از پنج ملیون پناهنده از سال ۲۰۰۲ بدین سو به افغانستان بر گشته اند. و بخش اعظم آنها از جانب پروگرام باز گشت ملل متحد کمک شده اند.

این سازمان تخمین میکند که حدود سه ملیون افغان دیگر در پاکستان و ایران ثبت نام شده اند.

XS
SM
MD
LG