لینک های دسترسی

براک اوباما، ریس جمهور منتخب امریکا - عکس العمل مردم جهان


مردم در سراسر جهان، بشمول اسیا و افریقا، از پیروزی تاریخی براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب وی بحیث اولین رئیس جمهور امریکائی افریقائی الاصل، با خوشی و شادمانی استقبال کردند.

مردم سر تا سر جهان، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا را از مدت ها به اینطرف با علاقه مندی زیادی تعقیب کرده اند.

ماهیت تاریخی این انتخابات و مباحثات روی موضوعات عمده که ایالات متحده روبرو است، بهترین زمینه نمایش دیموکراسی بوده است.

از جمله کشور های که رئیس جمهور منتخب اوباما، در آن از محبوبیت گسترده برخوردار بوده و انتخاب وی با خوشی زاید الوصف استقبال گردید، کینیا است - نه به خاطر اینکه او امریکائی افریقائی الاصل است، بلکه، همچنان، بخاطر اینکه پدرش کینائی است.

در روسیه، یک سیاست مدار مخالف رژیم گفت، هر چند او طرفدار انتخاب یک جمهوری خواه، به دلیل روابط بین المللی بوده، ولی شخص اوبا را دوست دارد.

در عراق، مردم آنقدر خواهان براک اوباما نبوده اند.

"در مورد اوباما، بیم داریم که او طوریکه بیان داشته است، عساکر را از عراق خارج خواهد ساخت."

اما، در اکثر حصص جهان پیام رئیس جمهور منتخب اوباما، یک نوع امید واری را بوجود آورده است.

بلا فاصله، بعد از آنکه براک اوباما منحیث رئیس جمهور منتخب ایا لات متحده امریکا اعلام گردید، جمعیت بزرگی در نزدیک قصر سفید جمع شدند تا ازین پیروزی تاریخی استقبال نمایند.

طرفداران اوباما به تمجید از انتخاب براک اوباما منحیث رئیس جمهور ایالات ، شعار داده و احساسات و خشوشی شان را با رقص و پایکوبی تبارز میدادند.

گر چه قسمت بیشتر جمعیت در مقابل قصر سفید را جوانان تشکیل میداد، اما مادران و پدران سالخورده نیز در جمعیت شامل بودند.

رهبران افغانستان، هند، پاکستان، نیز پیروزی براک اوباما را در انتخابات ریاست جمهوری تمجید کرده، آنرا الهامی برای مردم در داخل ایالات متحده و سرتاسر جهان خواندند.

XS
SM
MD
LG