لینک های دسترسی

صدراعظم زیلاند جدید به شکست در انتخابات اعتراف کرد.هلن کلارک، صدراعظم زیلاند جدید اذعان کرده که حزب ملی دست راست اعتدالی تحت رهبری جان کی در انتخابات امروزی او را شکست داده است.

در حالیکه همۀ آرا شمار شده حزب کی ۴۵٪ آرا را که ۵۹ کرسی در پارلمان ۱۲۲ عضوی میشود، برده است.

حزب ملی با پشتیبانی احزاب متحدش کرسی های کافی دارد تا اکثریت را تشکیل دهد.

کی در مبارزات انتخاباتی خود تغیر و تحول را وعده میداد و بر نگرانی رای دهندگان در مورد بطی بودن اقتصاد زیلاند جدید تاکید مینمود.

او طی صحبت با پشتیبانانش بعد از پیروزی گفت آنها برای یک زیلاند جدید محفوظ تر، مرفه تر و آرزومندتر رای دادند.

او گفت بحران مالی جهانی شاید بمعنی یک راۀ دشوار به پیشروی کشورش باشد ولی او تعهد نمود که برای وحدت ملی کار خواهد کرد.

خانم کلارک به آقای کی تلفون نموده و پیروزی اش را تبریک گفت.

او همچنان میگوید که از رهبری حزب کارگر کنار میرود.

حزب دست چپ اعتدالی کارگر که خواستار یک دور چهارم سه ساله بود صرف ۳۴٪ آرا را برد که مساوی به ۴۳ کرسی در پارلمان میشود.

XS
SM
MD
LG