لینک های دسترسی

قیم در بازار های اسهام جهانی امروز دوشنبه رو به افزایش نهاد


قیم در بازار های اسهام جهانی امروز دوشنبه بعد از آن روبه افزایش نهاد که چین یک محمولۀ حاوی ۵۸۶ ملیارد دالری تحریک اقتصادی را برای تقویت تقاضای داخلی و رشد چهارمین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد.

قیم نفت خام نیز در حالی افزایش یافت که مساعی چین در تقویت اقتصاد، توقعات برای تقاضای بیشتر نفت را مطرح ساخت.

بیژنگ برای حفظ اقتصاد متکی بر صادراتش از خطر بحران مالی جهانی، در حالی داخل اقدام شد که وزرای کشور های عمدۀ صنعتی جهان و اقتصاد های بزرگ در حال انکشاف بر ضرورت اقدام عاجل برای اعادۀ ثبات مالی جهانی موافقه کردند.

جلسۀ اقتصادی در برازیل در آمادگی برای یک جلسۀ سران بیست کشور عمدۀ صنعتی جهان بر گزار شد که بنام مخفف جی بیست یاد میشود و قرار است روز شنبه در واشنگتن دایر شود.

XS
SM
MD
LG