لینک های دسترسی

صلیب سرخ کوشش میکند از قحطی در صومالیه جلوگیری کند.


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید کوشش میکند از یک قحطی عمده در صومالیه، که خشکسالی مناطق جنوبی و مرکزی آن را برباد داده، جلوگیری کند.

کارمندان سازمان های کمک دهنده میگویند افراد ملکی که از جنگ های تازه در جنوب مقدیشو، پایتخت صومالیه فرار میکنند نیز با قلت عمدۀ مواد غذائی مواجه خواهند شد.

صلیب سرخ میگوید در نظر دارد طی چند هفتۀ آینده، سهمیه های مواد غذائی خشک را به بیش از ۴۰۰ هزار نفر توزیع نماید. آن سازمان همچنان امیدوار است به بیش از ۱۱ هزار فامیل که بخاطر جنگ بیجا شده اثاثیۀ اساسی خانه را توزیع نماید.

کارمندان سازمان های کمک دهنده میگویند قیم بلند نیز، بدست آوردن مواد غذائی را برای فامیل ها مشکل ساخته است. از قول یک انسجام دهندۀ کمک گزارش داده شده که صلیب سرخ در سال ۲۰۰۸ کمک مواد غذائی خود را برای صومالیه سه برابر سال ۲۰۰۷ ساخته است.

XS
SM
MD
LG