لینک های دسترسی

برما ژورنالیست را بخاطر گزارش در مورد مصیبت دیدگان توفان بحری به دو سال زندان محکوم کرد.


وسایل نشراتی برما میگوید یک ژورنالیست محلی بخاطر گزارش هایش در مورد اجتماع مصیبت رسیدگان توفان بحری به دو سال زندان محکوم گردیده است.

منابع رسانه ها حاکیست که یک محکمه بروز جمعه در رنگون «این کاینگ او» را بعد از یک محاکمۀ سری بدون وکیل مدافع محکوم کرد. او بخاطر گرفتن عکس هائی که ممکن است سازمان های خبری خارجی جهت صدمه رسانیدن به مصالح برما ازان استفاده کند، گنهگار خوانده شد.

این خبرنگار مجلۀ "Eco Vision" قبلاً پنج ماه را در زندان سپری کرده است. او بتاریخ دهم جون حین تهیۀ گزارش از یک اجتماع مصیبت دیدگان توفان بحری در خارج یک عمارت ملل متحد در رنگون، توقیف شده بود.

اشتراک کنندگان آن اجتماع بعد ازانکه نتوانستند از حکومت برما کمک دریافت کنند، خواستار کمک از پروگرام انکشافی ملل متحد بودند.

توفان بحری نرگس در اوائل ماۀ می منطقۀ دهانۀ دریای ایراوادی را متضرر ساخته و در حدود ۱۳۰ هزار را هلاک و یا ناپدید ساخت.

XS
SM
MD
LG