لینک های دسترسی

تصویب پیمان امنیتی با ایالات متحده توسط کابینۀ عراق


کابینۀ عراق توافق امنیتی را در مورد حضور عساکر امریکایی در آنکشور تصویب نمود. این اقدام، طی یک نشست امروزی کابینه صورت گرفت.

این پیمان به قوای امریکایی اجازه میدهد تا بعد از اختتام ماموریت ملل متحد که در اخیر سال جاری پایان می یابد، در عراق باقی بماند. اما پیمان از عساکر امریکایی تقاضا میکند که الی اخیر سال ۲۰۱۱ از آنکشور خارج گردند.

انتظار میرود که عساکر امریکایی الی جون آینده از شهر های عراقی بیرون شوند.

این توافقنانه حالا غرض تأیید به پارلمان عراق فرستاده میشود.

قرار است رای گیری در مورد قبل از پایان نومبر صورت گیرد.

همچنان، پولیس میگوید که طی خشونت های امروز یکشنبه یک بمگزار انتحاری در ولایت دیالا در شمال بغداد ۱۵ نفر را بشمول هفت افسر پولیس بقتل رسانید.

طی این انفجار که در یک پوستۀ پولیس در شهر جلوله بوقوع پیوست، بیست تن دیگر زخمی گردیدند.

XS
SM
MD
LG