لینک های دسترسی

اساس عدم اعتماد بین امریکا و ممالک اسلامی - در کتابی از یک خبرنگار امریکایی


ایریک مارگولیس، خبرنگار سابقه دار امریکایی و نویسنده در روزنامه های مختلف، کتابی را که به آن ”راجای امریکائی، آزادی و یا تفوق طلبی؟" عنوان داده است، آغاز عدم اعتماد بین ممالک غربی و کشورهای اسلامی را مورد بحث قرار میدهد.

او میگوید برای بهبود مناسبات بین کشورهای غربی و مسلمان، یک عمل قاطع لازمیست، نه ارتباطات عامه.

محمد الشناوی، خبرنگار صدای امریکا، به اساس مصاحبه ای با نویسندۀ این کتاب، گزارشی تهیه نموده است.

ایریک مارگولیس، در کتاب راجای امریکائی، خواننده را به مسیر حیرت آور و محرک دنیای اسلام میبرد. این کتاب، صحنه است مملو از خشونت، قهر و غضب و نفرت که به تعبیر مارگولیس، زخمهای مرهم ناشدۀ شکست ها و تراژیدی ها را منعکس میسازد.

او میگوید: ”من قدمی به عقب رفته به شروع قرن نوزدهم نگاهی کردم که در آن مقاومت رو به افزایش جهان اسلام را به استعمار غرب میتوان مشاهده کرد. بار اول استعمار اروپائی ها و بعداً تفوق طلبی غربی ها. من کوشیده ام که گروه های خشونتبار در کشورهای اسلامی را در چوکات مقاومت بمقابل اشغالگری ها بنگرم، نه طوریکه بعضی ها در ایالات متحده ادعا دارند، انگیزۀ دینی آنها را تحریک نموده باشد."

مار گولس میگوید هدف اولی او از نوشتن این کتاب آنست که امریکائیها را در درک اینکه چرا مسلمانها به این درجه با ایالات متحده خصومت دارند، کمک نماید. او میگوید وضع دوامدار خشونتبار بین اسرائیل و فلسطینی ها و قضاوت یکجانبۀ امریکا در راه حل این وضع، مسلمانها را در دهه های گذشته، غضبناک ساخته و تسخیر عراق و افغانستان برهبری ایالات متحده به آتش غضب را فزون تر ساخته است.

مارگولیس: ”دلایل دیگری برای این خصومت موجود است. دلیل اولی و مهمترین آن، دوام پشتیبانی امریکا و غرب بشمول فرانسه و برتانیه از رژیمهای غیر دیموکراتیک در جهان اسلام است. من این مسئله را منبع اصلی آنچه را ما دهشت افگنی میخوانیم، میدانم. اما واضحاً حل مسایل مربوط به فلسطینیها به نظر من، غضب و نفرت در مقابل غرب در کشورهای اسلامی را شاید ۴۰ الی ۵۰ فیصد کاهش دهد چونکه این مسئله ایست باید حل می شد. و همچنان این مسئله به مسلمانان یاد دهانی میکند که اولاً حکومات آنها نتوانسته اند در مورد این تراژیدی کاری بکنند و ثانیاً آنها برخود شان قهر اند چونکه نتوانسته اندکاری بکنند."

مارگولیس میگوید زمانی ایالات متحد، منحیث یک قدرت مثبت جیوپالتیک در منطقه شناخته شده بود. وقتی دیوایت آیزنهاور در سالهای ۱۹۵۰ در وظیفه بود ایالات متحده در سراسر کشورهای اسلامی قدردانی میشد. در آن وقت امریکا بحیث آزاد کننده تلقی شده و بحیث قوای متوازن در مقابل استثمار قدرتهای اروپائی دیده میشد.

مارگولیس بیانیۀ وداعیۀ مشهور سال ۱۹۶۱ آیزنهاور را ذکر نموده میگوید در آن بیانیه او برخلاف نفوذ صنایع پیچیدۀ نظامی در ایالات متحده هوشدار داده بود.

مارگولیس فکر نمیکند که رهبران ایالات متحده به آن هوشداریه گوش فرا داده باشند. او به این باور است که این قدرت قوی بطور تدریجی پالیسی های ایالات متحده را در کشورهای اسلامی از وضع دوستانه و آزاد کننده به حامیان رژیم های دیکتاتوری و از همه مهمتر حمایه و پشتیبانی کنندۀ اسرائیل مبدل ساخت. و مارگولیس میگوید اینگونه برخورد، عواقب وخیمی را در قبال داشته است.

”این برخورد نفرت قوی ای برعلیه غرب را کمائی نمود. این حرکت مسئول وضع کنونی تصادمات با ایالات متحده در کشورهای مسلمان است. این حرکت مسئول واقعۀ یازدهم سپتمبر است و این وضع تا وقتیکه ایالات متحده آنچه را تبلیغ مینماید خود انجام ندهد، ارزشهای معنوی اش را به پیش ببردکه بتواند کشورهای اسلامی را برای رسیدن به دیموکراسی حقیقی و حکومت خوب یاری نماید.”

ایرک مارگولیس نویسندۀ کتاب "راجای امریکائی، آزادی و یا تفوق طلبی؟" توصیه نموده است که ایالات متحده باید قبول نماید که مسلمانها تشویشهای سیاسی برحق دارند و مؤسسات دیموکراتیک در کشورهای اسلامی را تقویه و حمایه نمایند.

او همچنان از گفته های بعضی از گروه های سنت گرا در ایالات متحده که این حوادث را برخورد اجتناب ناپذیر مدنیت ها میدانند، ناراض است. اما مارگولیس به این عقیده است که مسلمانها نیز جهت آشتی بین ایالات متحده و کشورهای اسلامی، باید از سخنان تحریک آمیز صرف نظر نموده خشونت را تقبیح کنند.


XS
SM
MD
LG