لینک های دسترسی

محاکمه عافیه صدیقی، خانم پاکستانی در امریکا


مقامات قضایی ایالات متحده میگویند یک خانم پاکستانی که متهم به کوشش در کشتن مامورین امریکایی در افغانستان میباشد، از نگاه روانی قابلیت مواجه شدن با محاکمه را ندارد.

یک قاضی محکمه ایالتی نیویارک به روز دوشنبه گفت، ارزیابی روانشناس موظف شده از سوی محکمه، نشان میدهد که عافیه صدیقی از نظر روانی قابلیت درک چگونگی و پیامد های محاکمه را نداشته و محکمه در مورد وی به روز چهارشنبه فیصله خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG