لینک های دسترسی

نشر متوقعۀ یک گزارش روی فعالیت های ذروی ایران و سوریه


ادارۀ بین المللی انرژی ذروی میگوید، انتظار میرود که امروز چهارشنبه گزارشهایی را روی فعالیتهای ذروی ایران و سوریه بنشر برساند.

ادارۀ بین المللی انرژی ذروی، این گزارش را بر تحقیقات آن اداره، در مورد محل مظنون ذروی در سوریه بنا نهاده است - که سال گذشته اسرائیل آنرا بمباردمان کرد.

محمد البرادی، رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی، بروز دوشنبه گفته بود که این گزارش نا مکمل است.

او گفت تحقیق کنندگان ملل متحد بقایای یورانیوم را در آن محل پیدا کرده اند. سوریه از مخفی ساختن فعالیت ذروی انکارکرده میگوید، مواد باقی ماندۀ یورانیوم، شاید اثری باشد از بمباردمان اسرائیل.

XS
SM
MD
LG