لینک های دسترسی

ازبکستان و افغانستان توافق راۀ آهن را امضا کردند.


بانک انکشاف آسیائی میگوید یک قرارداد حمل نقل توسط راۀ آهن را با افغانستان و ازبکستان به امضا رسانیده است.

این بانک میگوید که این پیمان با توسعۀ انتقال اموال توسط خط آهن بین دو کشور، فرصت های تجارتی و اقتصادی را تقویه میکند.

بموجب این توافق بین شهرهای هرات، مزارشریف و حیرتان که در سرحد ازبکستان قرار دارد یک خط آهن اعمار خواهد شد.

بانک انکشاف آسیائی میگوید سکتور حمل و نقل برای رشد اقتصاد و کاهش فقر دران منطقۀ محاط بخشکه اهمیت حیاتی دارد.

XS
SM
MD
LG