لینک های دسترسی

تبتی های تبعیدی موافقه کردند تا مصالحه با چین را تعقیب کنند.


صدها تبتی تبعیدی که در هند جلسه نموده بودند موافقه کردند تا مسیر دلای لاما را در قسمت مصالحه در مذاکرات با چین تعقیب کنند.

شش صد نمایندۀ تبتی ها از سراسر جهان جلسات یک هفته ای شان را امروز در درم ساله خاتمه داده گفتند کوشش خواهند کرد تا بعوض استقلال از چین در جهت خودمختاری برای منطقه کار کنند.

کارمه چوپهل، رئیس پارلمان تبعیدی تبت گفت اکثریت اشتراک کنندگان این جلسه طرفدار ادامۀ طرز تقرب اعتدالی فعلی هستند.

اما، دوما جیای، معاون ریاست پارلمان گفت اگر چین بتقاضای تبت برای خودمختاری معنی دار پاسخ مثبت ندهد، تبتی ها مسیر استقلال کامل را تعقیب خواهند کرد.

دلای لاما، رهبر روحانی تبعیدی تبت، از مدتی باینطرف در صدد آنچه یک راۀ اعتدالی برای حل موضوع آن منطقۀ دوردست همالیا بوده است.

XS
SM
MD
LG