لینک های دسترسی

سفینۀ فضائئ (اندیڤر) - توسعۀ ستیشن فضائئ بین المللی


سفینۀ فضائئ (اندیڤر) پس از یک مسافرت ۱۱ روزه به کیهان که جهت توسعۀ ستیشن فضائئ بین المللی انجام داد، دوباره بزمین برگشت.

سفینۀ فضائئ اندیور، پس از آنکه هوای نا مساعد مأمورین را مجبور ساخت، سفینه را به عوض مرکز کیهانی کنیدی در فلوریدا، در پایگاۀ هوائئ ایدواردز در کالیفورنیا، بزمین نشست.

مأمورین ناسا امید وار بودند اندیور را به فلوریدا فرود آورند، تا از مراتب انتقال سفینه به مرکز اصلئ آن، رهائی یابند.

از مرکز ستیشن سفینه، قوماندان مایک فینک، به اعضای گروۀ سفینه، بخاطر کاریکه در فرود آوردن آن انجام دادند، تبریک گفت.

عملۀ اندیور برای انجام یک مأموریت ۱۱ روزه که شامل حمل تجهیزات و سامان آلات توسعوئ جدید به ستیشن فضائئ بین المللی میگردید، به این مأموریت اعزام شده بودند.

مزید برعلاوه تشناب، آشپزخانه، و محوطه های جدا گانه برای خواب، مأمورین تعداد عملۀ ستیشن فضائی را در سال آینده، از سه به شش نفر بلند خواهد برد.

در ستیشن فضایی همچنان یک آلۀ جدید تبدیل ادرار و عرق را به ٰآب آشامیدنی، نصب گردید.

کیهان نوردان در جریان این مأموریت، چهار مرتبه در فضا گام گزاری کردند - تا سامان آلات جدید را به سفینه نصب کنند، و صفحۀ را که از آفتاب انرژی اخذ میکند را ترمیم نمایند.

سفینه اندیور، گیری گوری شمیتوف کیهان نورد را با خود بزمین بر گردانید. او شش ماه را در سفینه سپری کرد. او با سندرا مگنوس، تعویض گردید.

مأموریت دیگر رفت و برگشت سفینه در مائ فبروری انجام خواهد شد که تجهیزات علاوگی را به ستیشن بین المللی انتقال خواهد داد.

XS
SM
MD
LG