لینک های دسترسی

۹۰ سال قبل در ۱۱ ام نومبر سال ۱۹۱۸ جنگ اول جهانی بپایان رسید


۹۰ سال قبل از امروز در ۱۱ ام نومبر سال ۱۹۱۸ جنگ اول جهانی بپایان رسید. بساعت پنج صبح همان روز، جرمن ها که در مضیقۀ قوای بشری و لوازم قرار گرفته و مواجه به تهاجم قریب الوقوع بودند، در فرانسه یک توافق آتش بس را با متحدین امضا نمودند.

جنگ اول جهانی باعث کشته شدن نه ملیون عسکر و جراحت ۲۱ ملیون تن دیگر گردید - طوریکه جرمنی، اطریش و هنگری، فرانسه و برتانیه هر کدام یک یا بیشتر از یک ملیون عسکر خود از دست دادند.

برعلاوه به یش از پنج ملیون افراد ملکی از اثر گرسنگی، مرض و مواجه به جنگ هلاک گردیدند.

انگیزۀ ظاهری جنگ اول جهانی را کشته شدن فرانز فردیناند، امپراطور اطریش هنگری بوجود آورد که بتاریخ ۲۸ جون ۱۹۱۴ بوقوع پیوست.

با کشته شدن وی در بوسنیا هرزگویینا در حالیکه با تهدید ملی گریان صربی در منطقه روبرو بودند، امپراطوری موصوف حکومت صربستان را مسئول قتل امپراطور خواندند و خواستند بالای صربستان حمله کنند. اما روسها با حمایت از صربها عساکر خود را علیه امپراطور اطریش هنگری سوق داد.

این در حالی است که قیصر آلمان حمایت خود را از اطریش و هنگری اعلان کرد که به اینترتیب فرانسه متحد روسیه نیز با اعلان جنگ علیه جرمنی درین جنگ داخل شد.

جنگ بسیار شدیدی در سراسر اروپا درگرفت طوریکه تا اخیر سال ۱۹۱۴ بیش از یک ملیون عسکر از ملیت های مختلف درین جنگ کشته شدند.

جرمنی در دو سال اول جنگ به پیشرفت های زیادی در دو جبهۀ غرب و شرق دست یافت اما شمولیت قوای امریکایی در جنگ که در سال ۱۹۱۸ صورت گرفت توازن را به زیان جرمنی تغیر داد - طوریکه جرمنی وادار به امضای آتش بس گردید.

این آتش بس بساعت یازده یازدهم ماه یازدهم یعنی ماه نومبر عقد گردید. گر چه فکر میشد که پایان این جنگ پایان همۀ جنگها خواهد بود اما بدبختانه که پیمان صلح رسماً به جنگ پایان بخشید، اما موافقتامه ورسیلا که در سال ۱۹۱۹ عقد گردید، شرایط بسیار شدید مجازات را علیه آلمان تحمیل نمود که اروپا را بی ثبات ساخت و زمینه مقدماتی را برای جنگ دوم جهانی آماده نمود.

XS
SM
MD
LG