لینک های دسترسی

البرادعی: مساعی جهت مانع شدن بلندپروازی های ذروی ایران ناکام شده است.


رئیس ادارۀ نظارت ذروی جهان میگوید مساعی جهت مانع شدن بلند پروزای های ذروی ایران ناکام شده است.

محمد البرادعی، رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی به روزنامۀ لاس انجلس تایمز میگوید که جهان حتی یک انچ هم بسوی مطرح نمودن این موضوع پیشرفت نکرده است.

البرادعی طی مصاحبه ای که در شمارۀ امروزی روزنامه منتشر شده میگوید استفاده از تعزیرات در قسمت تشدید موقف ایران کمک کرده است. او همچنان میگوید ایرانی هائی که رژیم موجوده را خوش ندارند ازان پشتیبانی میکنند زیرا احساس مینمایند که کشور شان در محاصره قرار دارد.

ایالات متحده و متحدین غربی آن ایران را به اعمار یک پروگرام ذروی متهم میکنند که اسلحۀ ذروی تولید مینماید. ایران اصرار میورزد که پروگرام آن کشور برای مقاصد مسالمت آمیز است و از مساعی خود جهت انکشاف تکنالوژی منصرف نخواهد شد.

با آنهم، البرادعی میگوید درین مورد خوش بین است که عاقبت یک راۀ حل تحت رهبری ایالات متحده بین تهران و غرب، بوجود خواهد آمد.

XS
SM
MD
LG