لینک های دسترسی

نیویارک تایمز در مورد وضیعت زندان پلچرخی


در شورش های اخیر در زندانیان در زندان مزدحم پل چرخی هشت تن کشته شدند. روزنامه نیویارک تایمز نظری به این زندان انداخته است:

زندان پل چرخی با بنیاد های ضعیف و ناقص، جمعیت بیشتر از ظرفیت و اختلاطی از جنایتکاران است که در آن چندین جنگجوی طالب نیز شامل میباشد. این زندان نمادی از نقص در نظام عدلی افغانستان میباشد.

روزنامه میگوید، قفل درب سلول های بعضی از بلاک ها در پل چرخی کار نمیدهد، شورش زندانیان امرعادی است و جنایتکاران در گذشته توانستنه اند با پرداخت رشوه به مامورین زندان، آزادی خود را بخرند.

روزنامه میگوید میگوید دلیل عمده تشنجات در بلاک های زندان پل چرخی، ازدیاد از حد زیاد زندانیان است. هر دو ساختمان زندان، جمعاً بیش از ۹۰۰ زندانی دارد که دو برابر تعدادیست که این ساختمان هاگنجایش اش را دارد.

نیو یارک تایمز میگوید، وجود سلاح های خفیف و تیلفون های سیار که زندانیان از آن برای انسجام جرایم و حملات در خارج دیوار های زندان از آن استفاده میکنند، در پل چرخی امر عادی است.

XS
SM
MD
LG