لینک های دسترسی

جاپان ماموریت افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.


اعضای پارلمان جاپان ماموریت فراهم نمودن مواد سوخت کشتی را برای مساعی ضد دهشت افگنی تحت رهبری ایالات متحده در اوقیانوس هند تمدید کرده است.

رای گیری امروزی در مجلس سفلی پارلمان این ماموریت در اوقیانوس هند را تا ماۀ جنوری سال ۲۰۱۰ تمدید نمود. قوای بحری جاپان برای کشتی های خارجی که در عملیات ایالات متحده در افغانستان اشتراک دارند، مواد سوخت فراهم میکند.

قبلاً مجلس علیای پارلمان که در کنترول حزب عمدۀ مخالف حکومت قرار دارد، این ماموریت را رد کرده بود. این لایحه دوباره به مجلس سفلی قدرتمند که توسط حزب حاکم لبرال دیموکرات کنترول میشود، فرستاده شد.

این ماموریت فراهم نمودن مواد سوخت بار اول در سال ۲۰۰۱ آغاز یافت. این ماموریت سال گذشته برای مدت کوتاهی بعد ازان تعلیق شد که اعضای مخالف حکومت در پارلمان مانع تمدید آن گردیدند. اکثریت آنها این ماموریت را مغایر قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم جاپان میپندارند، که قوای نظامی را به ماموریت های دفاع از خود محدود میسازد.

XS
SM
MD
LG