لینک های دسترسی

قصر سفید در صدد یافتن راه های جدید برای نجات شرکت های موتر سازی شده است.


بعد ازانکه یک پلان ۱۴ ملیارد دالری نجات شرکت های موتر سازی دیشب در مجلس سنا ناکام شد، مقامات قصر سفید میگویند در صدد یافتن یک راۀ دیگر کمک به صنعت رو بسقوط موتر سازی ایالات متحده هستند.

مقامات میگویند شاید از ۷۰۰ ملیارد دالری که برای کمک به صنعت بانک داری تخصیص داده شده بود، یک مقدار را باین منظور مصرف کنند. حکومت جمهوریخواۀ بش در گذشته بمقابل تقاضای رهبران دیموکرات کانگرس جهت استفاده ازین وجوه مقاومت کرده بود.

و مقامات وزرات خزائن میگویند تا وقتی کانگرس دوباره جهت مطرح نمودن این موضوع تشکیل جلسه بدهد، برای جلوگیری از سقوط شرکت های موتر سازی آماده هستند.

شرکت های جنرل موترز و کرایسلر گفته اند که برای ادامۀ فعالیت های شان به تقریباً ۱۴ ملیارد دالر ضرورت دارند. حکومت بش گفته است سقوط یکی از شرکت های عمدۀ موتر سازی شاید در حالیکه اقتصاد ایالات متحده در رکود قرار دارد، بقیمت یک ملیون شغل تمام گردد.

هری رید، رهبر اکثریت مجلس سنا این ناکامی را زیان بزرگی برای کشور خواند. اعضای حزب جمهوریخواه در مجلس سنا میگویند این پلان بخاطری ناکام شد که اتحادیۀ کارگران موتر سازی از توافق روی تاریخی که مزدها را کاهش بدهد امتناع ورزید.

یک گزارش جدید اقتصادی امروزی نشان میدهد که مشکلات شرکت های موتر سازی بر اقتصاد امریکا تاثیر میکند زیرا کاهش در فروشات موتر، فروشات عمومی پرچون را در ماۀ نومبر به پیمانۀ ۱٫۸٪ کاهش داد. فروشات پرچون اهمیت زیاد دارد زیرا دو ثلث فعالیت های اقتصادی کشور را تشکیل میدهد.

بعد ازانکه یک پلان ۱۴ ملیارد دالری نجات شرکت های موتر سازی دیشب در مجلس سنا ناکام شد، مقامات قصر سفید میگویند در صدد یافتن یک راۀ دیگر کمک به صنعت رو بسقوط موتر سازی ایالات متحده هستند.

مقامات میگویند شاید از ۷۰۰ ملیارد دالری که برای کمک به صنعت بانک داری تخصیص داده شده بود، یک مقدار را باین منظور مصرف کنند. حکومت جمهوریخواۀ بش در گذشته بمقابل تقاضای رهبران دیموکرات کانگرس جهت استفاده ازین وجوه مقاومت کرده بود.

و مقامات وزرات خزائن میگویند تا وقتی کانگرس دوباره جهت مطرح نمودن این موضوع تشکیل جلسه بدهد، برای جلوگیری از سقوط شرکت های موتر سازی آماده هستند.

شرکت های جنرل موترز و کرایسلر گفته اند که برای ادامۀ فعالیت های شان به تقریباً ۱۴ ملیارد دالر ضرورت دارند. حکومت بش گفته است سقوط یکی از شرکت های عمدۀ موتر سازی شاید در حالیکه اقتصاد ایالات متحده در رکود قرار دارد، بقیمت یک ملیون شغل تمام گردد.

هری رید، رهبر اکثریت مجلس سنا این ناکامی را زیان بزرگی برای کشور خواند. اعضای حزب جمهوریخواه در مجلس سنا میگویند این پلان بخاطری ناکام شد که اتحادیۀ کارگران موتر سازی از توافق روی تاریخی که مزدها را کاهش بدهد امتناع ورزید.

یک گزارش جدید اقتصادی امروزی نشان میدهد که مشکلات شرکت های موتر سازی بر اقتصاد امریکا تاثیر میکند زیرا کاهش در فروشات موتر، فروشات عمومی پرچون را در ماۀ نومبر به پیمانۀ ۱٫۸٪ کاهش داد. فروشات پرچون اهمیت زیاد دارد زیرا دو ثلث فعالیت های اقتصادی کشور را تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG