لینک های دسترسی

در حالیکه کشمیری ها برای حکومت محلی رای میدهند احتجاج کنندگان بقتل رسیدند.


پولیس در کشمیر تحت سلطۀ هند میگوید که در جریان تصادمات بین قوای حکومتی و احتجاج کنندگان، در جریان دور جدید انتخابات محلی، یک نفر بضرب گلوله کشته شده است.

مقامات میگویند امروز در دهکدۀ کویل، در جنوب سری نگر، یک مرد ۲۰ ساله از اثر جراحات ناشی از گلوله باری وفات یافت.

صدها جدائی طلب دران دهکده اجتماع کرده اند تا علیۀ انتخابات برای یک حکومت جدید ایالتی، که استدلال میکنند کنترول هند را بر کشمیر تحکیم میکند، احتجاج نمایند. حد اقل ۲۰ تن دیگر، بشمول افراد پولیس، درین واقعه مجروح گردیدند.

انتخابات بتاریخ ۱۷ نومبر آغاز یافت و طی هفت مرحله ادامه خواهد داشت. امروز پنجمین دور انتخابات دایر گردیده بود.

جدائی طلبان در جریان همۀ دورهای انتخابات اخیر احتجاجات را براه انداخته اند ولی تلفات امروزی اولین تلفات از وقت آغاز انتخابات باین طرف بود.

XS
SM
MD
LG