لینک های دسترسی

شرایط برای زنان کارگر بار دار در امریکا و سایر کشور های جهان


از جمله چیز ها که در کشور های مختلف جهان به آن توجه فزاینده شده است، مسایل مربوط به حمل کارگران زن است.

در امریکا پرداخت معاش و یا یک اندازه پول، برای زنان کارگر حامله که باید کار شان را بخاطر حمل موقتا ترک گویند، ضمانت نشده است. ولی در سایر کشور ها، بشمول کشور های نه چندان سرمایه دار، سعی زیادی شده است برای کارگران زن حامله، تامینات اقتصادی خوبی صورت گیرد.

از جانب دیگر، کشور های زیادی، تحفظاتی را در ساحه کار برای زنان کارگر فراهم ساخته اند که در امریکا برای میلیون ها زن کارگر هنوز فراهم نشده است.

حد اقل ۱۴۵ کشور جهان مرخصی های با معاش را برای کارگران شان بخاطر مریضی های کوتاه و یا دراز مدت تعیین کرده اند. در ۱۴۵ کشور، ۱۲۷ آن، برای زنان کارگر خود یک هفته و یا بیشتر از یک هفته، مرخصی با معاش را تعیین کرده اند.

مزید بر آن، ۱۳۷ کشور از صاحبان کار خواسته اند مرخصی های سالانه با معاش را برای کارگران شان تعیین نمایند - در حالیکه در ایالات متحده، به استثنای صرف چند ایالت قلیل، چنین چیزی وجود ندارد.

ولی آنچه که در ایالات متحده بدرجه اول رعایت میگردد و سایر کشور ها نمی توانند با آن همسری کنند، اولاً مشی این کشور در ساحه استخدام بدون تمیز و تبیعض بین زن و مرد است.

و ثانیا برای کارگران که از ساعات مقرره عادی شان بیشتر کار میکنند، پول بیشتر داده میشود.

XS
SM
MD
LG