لینک های دسترسی

افسر قوای پیادۀ امریکا در افغانستان، متهم به جرم سوء استفاد از قدرت


روزنامه واشنگتن پست مینوسد، تورن جنرال راجر هیل، افسر قوای پیادۀ بحریۀ ایالات متحده در افغانستان، به جرم سوء استفاد از قدرت، بشمول قتل های دروغین، جرایم جنگی، قصور در وظیفه در حادثه در ماه آگست سال گذشته، متهم گردیده است.

او به افغانهائیکه با چشمان بسته در توقیف بودند، با تفنگچه فیر هوائی نموده است. نویسندۀ مقالۀ واشنگتن پوست مینگارد، با مطالعه و بررسی سوابق و وضع او و همکارش، دیده خواهد شد این دو نفر مقصر نیستند.

این افراد نظامی که بین جنگ تمام عیار و نقش بازسازی افغانستان جنگ زده، قرار گرفته اند، بخاطر اعمالیکه برای حمایت و پشتیبانی از همرزمان خود انجام داده اند، تحت محاکمه قرار گرفته اند.

نویسنده مینگارد به نظر من داستان این عساکر امریکائی، بازتاب دهندۀ نقشی است که بدوش آنها برای اعمار مجدد افغانستان گذاشته شده است. به آنها وظیفۀ مرد جنگی و تیکه داری اعمار مجدد، یکجا داده شده است - در حالیکه تمام کسانیکه در اطراف آنها قرار دارند، تشنۀ کشتن آنها و یا بیرون راندن شان هستند.

عساکریکه زیر دست او کار نموده اند، هیل را یک قهرمان خطاب میکنند. او که فارغ التحصیل فاکولتۀ معتبر نظامی وست پاینت بوده و در سی سال گذشته با متانت وظیفه اش را انجام داده است، در تابستان سال جاری در یکی از روزها از دایرۀ معینۀ وظیفه اش تجاوز کرده و آنچه از او توقع میرفت، انجام نداده است.

او امروز در ولایت خوست افغانستان در مقابل مستنطقین نظامی قرار گرفته است.

نویسندۀ مقالۀ واشنگتن پوست مینوسد که به اساس معلومات ارائه شده، تورن هیل، قوماندان قطعۀ دو صد نفری در ماه آگست سال گذشته معلومات استخباراتی بدست می آورد - که در آن گفته است تعدادی در داخل قطعۀ او، اسرار عملیات نظامی را به طالبان میرسانند. قرار معلومات، یکی ازین اشخاص ترجمان شخصی هیل بنام نوری بوده است.

دو تن دیگریکه بر آنها اتهام جاسوسی به نفع طالبان وارد گردیده، مالکین کانتینی در داخل قطعۀ عسکری بودند.

به اساس معلومات استخباراتی، اشخاص مذکور و دیگران، معلومات مؤثق حرکت قوا، مواضع قوای توپخانه و دیگر مسائل حساس قطعۀ عسکری را به طالبان معلومات میدادند. بعد از گرفتن این معلومات، افراد قوماندان هیل، افغانهای مشکوک را توقیف نمودند.

تعداد این اشخاص هم دقیقاً معلوم نیست که بین ۱۲ الی ۲۵ نفر بوده اند. اینگونه اشخاص به اساس قواعد عملیاتی آیسف باید بعد از استنطاق، ۹۶ ساعت مورد اتهام قرار گرفته، رها گردیده و یا تسلیم قوای امنیتی گردند.

هیل میخواست این اشخاص از قید رها نشوند، چون رهائی آنها به دشمن معلومات عمده در مورد مرکز نظامی را ارائه میداشت. اما انجام این کار از دست او پوره نبود.

بالآخره این اشخاص به مسولین امنیتی افغان تسلیم داده شدند که بعداً رها گردیدند. نویسنده مقاله خاطر نشان مینماید هیل و سکات دو صاحب منصبی که درین حادثه تحت محاکمه عسکری تحت محاکمه قرار دارند، هر دو در دوران خدمت عسکری چندین سالۀ شان، کارهای فوق العاده انجام داده و جوائزی بدست آورده اند. اما آنها قربانی حالت جنگی استند که حدود کاری آن بطور مشخص تعین نگردیده است.

نویسنده در اخیر مقاله گفتۀ یکی از عساکریکه درین استنطاق حربی اشتراک نموده بود نقل میکند. ”آنها طالبان اند. اگر ما بدست آنها می افتیدیم شاید سرما را از تن جدا نموده آنرا به ویدیو گرفته و جهت نشر آنرا به الجزیره میفرستادند تا فامیلهای ما آنرا مشاهده نمایند."

XS
SM
MD
LG