لینک های دسترسی

کمک ۵ میلیون دالری آسترالیا برای انتخابات افغانستان


کیڤن رد، صْدر اعظم آسترالیا اعلام داشت که کشورش در زمینۀ کمک به انتخابات سال ۲۰۰۹ و۲۰۱۰ افغانستان، پنج ملیون دالر کمک فراهم خواهد کرد.

صدر اعظم برتانیه این خبر را بعد از باز گشت از سفرش به شهر ترین کوت ولایت بغلان و ملاقات با کارمندان آسترالیایی در آنجا صحبت میکرد.

حکومت آسترالیا حدود سه ملیون دالر را برای کمک با کمیسون مستقل انتخابات افغانستان ازطریق پروگرام انکشافی ملل متحد به افغانستان فراهم خواهد کرد تا مبارزۀ ملی ثبت نام رای دهندگان را که طی آن بیش از دو ملیون رای دهندۀ جدید نامنویسی خواهند کرد، کمک کرده باشد.

همچنان حکومت آسترالیا دو ملیون دالر دیگر را با ایشیا فوندیشن به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شرکای جامعۀ مدنی فراهم خواهد کرد تعلیمات در مورد انتخابات و پروگرام های عامه دسترسی به مردم در افغانستان تطبیق شده بتواند.

در سال ۲۰۰۹ انتخابات ریاست جمهوری و ولایتی افغانستان و در سال ۲۰۱۰ انتخابات پارلمانی دایر خواهد شد که برای مساعی بین المللی مبنی بر اعمار یک افغانستان با ثبات و دیموکراتیک، حیاتی تلقی میشود.

برای تضمین انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر در افغانستان، جامعۀ بین المللی باید اطمینان حاصل کند که کمیسون مستقل انتخابات افغانستان منابع کافی در اختیار داشته باشد.

اشتراک وسیع و مساوی تمام افغانها بشمول زنان و افراد بیجا شده برای اعمار و تطبیق این عملیۀ قانونی و موثق بسیار حیاتی تلقی میشود.

ایشیا فوندیشن، در زمنیۀ انتقال کمک های آسترالیا با کمیسون مستقل انتخابات افغانستان، از سال ۲۰۰۵ بدین سو، این کمک ها را کرده است:

فراهم ساختن زمینه تربیه و تعلیم کوتاه مدت به کارمندان در کمیسون انتخابات آسترالیا، پیشبرد یک ماموریت نظارتی برای انتخابات ۲۰۰۷ آسترالیا و فراهم نمودن کمک مستقیم برای دفاتر کمیسون مستقل انتخابات افغانستان.

در سال های ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ ادارۀ بین المللی انکشاف آسترالیا تخمین ۶۲ ملیون دالر کمک مورد ضرورت را برای کمک های انکشافی افغانستان فراهم نمودن است.

XS
SM
MD
LG