لینک های دسترسی

وضع اقتصاد در هند، بر برگزاری محافل عروسی، اثر مزیدی گذاشته است


عروسی ها در هند عموماً با مصارف گزاف صورت میگیرد، اما بطی شدن رشد اقتصادی در آنکشور، مردم را مجبور ساخته است از مصارف گزاف عروسی که عموماً در ماه دسمبر شروع میشود، تا حد ممکن جلوگیری نمایند.

موسیقی به ده هزار خانواده برای عروسی دختران و پسران شان در هند درین ماه ها با آمادگی محافل عروسی میکوشند. بعضی از خانواده ها برای آمادگی محافل عروسی، در جهد و تلاش اند و بعضی های دیگر، در بازارها مصروف خرید اند.

محافل عروسی در هند برای چند روز دوام میکند. اما نیتا راهیجا، مشاور امور عروسی در دهلی جدید میگوید، او در عروسی های امسال تغیری را مشاهده میکند.

او میگوید بطی شدن رشد اقتصادی در هند مردم را وا داشته از اضافه خرچی ها بکاهند. و بعضی ها، تعداد روز های محافل عروسی را کاسته و تعداد مهمان ها را کمتر نموده اند.

راهیجا: ”آنچه من میبینم مردم مراسم عروسی را مختصرتر گرفته اند. عوض هشت روز، مردم مراسم را به چهار روز کاهش داده اند. همچنان ما عادت به آن داریم که تمام اقارب، مثل پسران و دختران کاکا، ماما، خاله و عمه و اولاد ها و دوستان آنها را بعروسی ها دعوت نمائیم، اما در شرایط فعلی، کمتر ازین کسان دعوت میشوند."

کاهش مصارف تنها به مراسم قبل و بعد از عروسی مختص نبوده، مصارف برای خریداری ها نیز کمتر شده است. به اساس عنعنات مردم هند، والدین داماد به عروس تحفه های زیادی، از جمله زیورات میدهند.

شُبهی ساکسینا که ۲۶ ساله است، در ماه جنوری عروسی خواهد کرد. او میگوید بعوض خریداری ۲۰ ساری که به اساس عنعنه هند باید خریده شود، او محض برای جهیزانه اش ده ساری خریداری نموده است.

همچنان فیشن شب عروسی خود را نزد کسی خواهد نمود که نظر به جاهای مشهور، فیس کمتر میگیرد.

ساکسینا: ”هر باری که جهت خریداری به بازار میروم و ملیونها ساری را می بینم، نمیخواهم به مصارف گزاف دست بزنم. قیمت طلا معمولاً خیلی گزاف است."

نیتاراهیجا میگوید کاستن مصارف بیجای عروسی، از جانب والدین عروس و داماد نه بلکه از جانب خود جوانان صورت میگیرد.

راهیجا: ”جوانان امروزی هر چه بیشتر به این موضوعات حساس شده اند. آنها اما نمیخواهند پول شانرا برای مراسم عروسی پر مصرفی که والدین شان ترتیب مینمایند، مصرف نمایند. بلکه آنها میخواهند پول را با خرید خانه و یا رفتن به سفر ماه عسل مصرف کنند."

با وجود آنهم، بطی شدن وضع اقتصادی شاید تا اندازه ای از غوغا و سر صدا های مراسم عروسی بکاهد، اما جشنواره های عروسی ها را که بخشی از عنعنات مردم هند است، نمیتوان کاملاً از بین برد.

عروسی در عنعنات مردم مهمترین مراسمیست که والدین پول شانرا سالها پس انداز مینمایند تا این مراسمی را که موقف اجتماعی فامیل ها را منعکس میسازد. بناءً عروسی ها بهمان شور و شعف آن در هند دوام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG