لینک های دسترسی

درخواست فراهم آوری بیش از دو ملیارد دالر برای گرسنگان جهان


پروگرام مواد غذایی ملل متحد، از حکومات جهان تقاضا کرده است برای فراهم نمودن غذا برای ۱۰۰ ملیون گرسنه در سال آینده، ۵.۲ میلیارد دالر برای گرسنگان فراهم نماید.

دبیلو اف پی میگوید، این رقم صرف بخش کوچک آنچه را تشکیل میدهد که حکومات جهان در محموله های نجات مالی شان، مصرف مینمایند.

پروگرام غذایی جهان ملل متحد هشدار میدهد که تا ماه مارچ سال آینده، مواد غذایی موجود تمام خواهد شد و پول آن اداره در مضیقه قرار خواهد گرفت.

یملیا کاسیلا، سخنگوی دبیلو اف پی میگوید، وقتی ذخایر غذایی ما در دخیره خانه ها تمام شود، ملیون ها انسان در افریقا، آسیا، امریکایی لاتین و سایر نقاط داغ فقیر جهان، بدون غذا باقی خواهند ماند.

خانم کاسیلا میگوید، فقط یک فیصد پولی که برای نجات مالی در هفته های گذشته بمصرف رسید، برای بودجۀ پروگرام غذایی سال ۲۰۰۹ آن اداره کافی خواهد بود.

او میگوید: "ما را کمک کنید تا بتوانیم برای ۵۹ ملیون کودک در سرتاسر جهان، غذا فراهم نمائیم. پروگرام تغذیۀ اطفال مکاتب ما حدود ۱۹ ملیون طفل را در سرتاسر جهان تغذیه میکند. اما تعداد اطفالیکه به غذای گرم ضرورت دارند ۵۹ ملیون طفل است."

کاسیلا میگوید، ادارۀ پروگرام غذایی جهان آرزو دارد مقداری از آن پول را برای ذخیرۀ پولی حالات عاجل و فراهم نمودن غذای عاجل صرفه نماید.

XS
SM
MD
LG