لینک های دسترسی

ثبت نام برای انتخابات در افغانستان - 'رجوع زیاد مردم، آزمونی برای حکومت آنکشور'


افغانها برای گرفتن کارتهای رای دهی صف میکشند.

در روزنامه ستار انید سترپ برای شرقمیانه به قلم میشل جیسک آمده است که در سرتا سر افغانستان، رجوع زیاد مردم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری آمونیست برای حکومت لرزان افغانستان.

نیرو های امریکایی در هفته های اخیر عملیات های را براه انداخته اند تا ساحاتیکه در آن ثبت نام جریان دارد محفوظ شوند، اما ایشان کوشش دارند از نزدیکی زیاد به این ساحات خود داری نمایند.

نشریه می افزاید که امریکایی ها گفته اند آنها نمی خواهند چنین جلوه دهند که انتخابات به امریکایی ها تعلق دارد. در برخی از نقاط کشور در ماه اکتوبر گذشته نام نویسی آغاز شده و قرار است تا ماه فبروی دوام نماید.

انتخابات در نیمه سال روان عیسوی آغاز می شود.

حامد کرزی که در سال ٢٠٠۴ برای یک دوره پنجساله انتخاب گردید است می خواهد در انتخابات آینده از جمله کاندیدان باشد. حکومت کرزی متهم به فساد اداری است، اما تا هنوز کاندید جدی که مقابل کرزی برخیزد وجود ندارد.

به دوام این مقاله آمده است که طالبان گفته اند مراکز نام نویسی را مورد حمله قرار خواهند داد. اما مقامات امریکایی می گویند که تاحال از کدام واقعه جدی که جریان نام نویسی را مختل سازد خبر ندارند.

با آنهم مقامات در پکتیکا که در آنجا در ختم دسامبر کار نام نویسی اغاز یافته است گفته اند که طالبان یک کمپاین وسیعی را بر ضد رای دهندگان آغاز کرده اند.

این کمپاین به شکل انتشار شبنامه ها بوده یا این که طالبان از معاریف دهات میخواهند مردم را از اشتراک در پروسه نام نویسی باز دارند. این مطلب را یک قوماندان نیروهای پیاده امریکا اظهار داشته است.

این قوماندان افزوده است در جاهاییکه مشکلات امنیتی وجود دارد مراجعت مردم به مراکز نام نویسی ضعیف خوانده شده است.

در برخی از مراکز حملاتی هم به مراجعین صورت گرفته ولی به گفته یکی از افسران نظامی امریکا این یک نشانه مثبت است زیرا این نشان دهنده مطلبی است که آنها ازین خوف دارند که درین انتخابات بازنده اند.

XS
SM
MD
LG