لینک های دسترسی

گازپروم:ارسال انرژی به اروپا شاید امروز از سر گرفته شود.


اتحادیۀ اروپائی میگوید یک هیئت نظارت به کیڤ، پایتخت اوکرائین مواصلت نموده است که منحیث یک قدم کلیدی بسوی آغاز مجدد ارسال گاز به اروپای غربی پنداشته میشود.

رئیس گازپروم، تصدی دولتی انرژی روسیه میگوید بمجرد رسیدن توافق نهائی بین ماسکو و اوکرائین در مورد میکانیزم نظارت از جریان گاز، آن تصدی تحویل دهی گاز را به اروپا از سر خواهد گرفت. او گفت توقع دارد این توافق امروز بمیان بیاید.

میرک توپولانک، صدراعظم جمهوریت چک که کشورش ریاست نوبتی اتحادیۀ اروپائی را بعهده دارد به کیڤ سفر میکند تا لوژستیک ماموریت نظارت را مورد بحث قرار دهد. مقامات اتحادیۀ اروپائی با روسیه و اوکرائین از نزدیک کار میکنند تا روی موضوع از سر گرفتن ارسال گاز مذاکره نمایند.

اما مقامات اتحادیۀ اروپائی هشدار داده اند که حتی بعد از آغاز مجدد ارسال گاز، حد اقل سه روز را در برخواهد گرفت که گاز به همۀ کشورهای اتحادیۀ اروپائی برسد.

XS
SM
MD
LG