لینک های دسترسی

کرزی در دهلی جدید با منموهن سینگ ملاقات کرد


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید از دهلی جدید در قبال حملات مهلک بر مومبای، همبستگی با هند را در مبارزه علیۀ دهشت افگنی ابراز داشت.

آقای کرزی و من موهن سنگه صدر اعظم هند مساعی علیۀ دهشت افگنی و همکاری اقتصادی را در پایتخت هند مورد بحث قرار دادند.

رهبران طی یک بیانیۀ مشترک حملات ماۀ نومبر مومبای را یک واقعۀ اسفناک خواندند که نشان میدهد دهشت افگنی تهدیدی علیۀ بشریت است.

آنها از همۀ کشورها تقاضا نمودند تا از تمام مکلفیت های جلوگیری از دهشت افگنی، بشمول مساعی برخورد با کمپ های تعلیمی و سایر کمک ها به گروه های دهشت افگنی پیروی کامل صورت گیرد.

افغانستان و هند روابط گرم داشته و قسماً بخاطر نگرانی مشترک شان در مورد شورشیان مستقر در پاکستان که بر کشورهای شان حمله میکنند، متحد میباشند.

رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اش بروز یکشنبه به دهلی جدید مواصلت کرد.

قرار است او امروز بوطن باز گردد.بیانیۀ مشترکی که در جریان سفر او به دهلی جدید صادر گردیده حاکیست که رهبر افغانستان از صدر اعظم هند دعوت نمود تا به افغانستان یک سفر رسمی نماید.

بیانیه مشعر است که آقای سنگه این دعوت را قبول کرده و به افغانستان ۲۵۰ هزار تن گندم عرضه کرد تا بحران مواد غذائی را کاهش دهد.

این دو کشور همچنان در قسمت ساختمان عمارت جدید شورای ملی افغانستان همکاری میکنند.

XS
SM
MD
LG