لینک های دسترسی

وزیر خارجه برتانیه: در حملات بر ممبی، حکومت پاکستان دست نداشته است


وزیر خارجه برتانیه میگوید حملات دهشت افگنی ماه نومبر بر ممبی توسط حکومت پاکستان اجرا نشده، ولی بر اسلام آباد اصرار ورزید تا علیه مجریان آن حمله اقدام نماید.

او تازه ترین مقام خارجی است که از هند در حالی دیدار میکند که دهلی جدید فشار دپلومایتک را بالای پاکستان بیشتر میسازد تا مجرمین آن حملات را مجازات نماید.

دیوید میلیبند، وزیر خارجه برتانیه روز سه شنبه به خبر نگاران در دهلی جدید گفت او معتقد است که دولت پاکستان در حملات دهشت افگنی در ممبی دخیل نبوده است.

اما او میگوید حملات واضحاً به گروه اسلام گراه لشکر طیبه مرتبط است که در پاکستان مستقر است، و از اسلام آباد خواست تا آن گروه را سرنگون سازد.

"در محضر عام گفته ام که فکر نمیکنم دولت پاکستان در عقب حملات باشد، و فکر میکنم تا این بیانیه دوباره تکرار شود. آنچه مرتبط بوده میتواند نحوه برخورد حکومت پاکستان با لشکر طیبه بوده و اینکه چگونه پاکستان بخاطر ازبین بردن لشکر طیبه کار خواهد کرد".

هفته گذشته، من موهن سنگ، صدر اعظم هند گفت او اعتقاد دارد که بدون دخالت ارگان های دولتی پاکستان اجرای حملات بدان پیمانه امکان نداشت، و پاکستان از دهشت افگنی بحیث یک وسیله در سیاست خارجی آن کشور استفاده میکند.

این اتهام خشمگینانه از سوی پاکستان رد گردید و تنش ها میان دو همسایه بیشتر گردید. سفر وزیر خارجه برتانیه به هند کوششی بخاطر نشان دادن همبستگی با آن کشور بعد از حملات ممبی میباشد.

پرناب مکرجی، وزیر خارجه هند بعد از ملاقات با همتای برتانوی خود از جامعه جهانی خواست تا مسولین حملات دهشت افگنی در ممبی و سایر حملات دهشت افگنی گذشته در هند، به محکمه کشانیده شوند.

"امیدورام مدارکی که به پاکستان تهیه نمودیم، بالای آن عمل نمایند و اطمینان دهند که عاملین این حمله به عدالت کشانیده شوند و بعضی از فراری ها که قوانین هند را تخطی نموده در پاکستان پناه برده اند، به هند تسلیم داده شوند".

هفته گذشته، هند رونوشت های مکالمات میان مردان مسلح و رهبران آنها را همراه با معلومات اخذ شده از تیلیفون های ستلایت به اسلام آباد به پاکستان تسلیم نمود تا از اتهام آن کشور که حملات توسط پاکستان طرح و اجرا گردیده، دفاع نماید.

پاکستان میگوید تنها آن مرد مسلح که دستگیر شده پاکستانی میباشد، ولی هر گونه رابطه را به حملات رد نموده است.ناظرین میگویند هند از ناکامی پاکستان بخاطر از بین بردن گروه های دهشت افگنی، چون لشکر طیبه، مایوس و عصبانی شده است.

XS
SM
MD
LG