لینک های دسترسی

قطار بیکاران در امریکا برای دریافت کمک طویلتر میگردد


قطار بیکاران در ابالات متحده برای دریافت کمک طویلتر شده و بدین سان فیصدی کسانی که بی کار شده و تقاضای کمک میکنند به ۱۱ ٪ بلند رفته است.

وزارت کار و کارگر ایالات متحده میگوید در یک هفته، ۵۲۴ هزار امریکائی بیکار شده و خواستار کمک از طریق پروگرام ضمانت بیکاری شده اند.

چنین وضع بصورت عموم در ۲۶ سال اخیر سابقه نداشته است.

در عین حال، تعداد صاحبان خانه که منازل خریداری شده شان نسبت عدم توان پرداخت قسط ماهانه آن، از ایشان گرفته میشود، در سال ۲۰۰۸ به حد بیسابقه ۸۱ در صد رسید.

بانک های قرضه دهنده، سال قبل شروع به اخراج بیش از دو و نیم میلیون نفر از منازل شان کردند.

XS
SM
MD
LG