لینک های دسترسی

شهر زادگاه جورج بش به پیشواز از برگشت او به شهر


در حالیکه چشم ها به سوی انتقال قدرت ریاست جمهوری دوخته شده است، سرو صدای عزیمت رئیس جمهور بش به زادگاهش که از واشنگتن نهایت دور واقع است،از همین اکنون بر آن شهر تاثیر گذاشته است.

برای مدت هشت سال، شهر کروفورد در ایالت تکزاسف محل مهم پنداشته میشد. رئیس جمهور بش در آنجا یک مزرعه دارد.

اکنون در حالیکه گریج فلاکس خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد تعدادی از بازدیدکنندگان به دیدار این شهرک کوچک مبادرت ورزیده اند.

در این اواخر، احتمالاًفقط موتر های محل در جادۀ مین ستریت این شهر عبور و مرور میکنند.

تصاویر رئیس جمهور بش هنوز هم در قهوه خانه ها و مغازه های عمده به نظر میرسد.

بعضی از باشندگان این شهر، جورج بش را به حیث شخصی میبینند که با داشتن مزرعه در نزدیکی کروفورد، آن شهر را به شهرت رسانید. وی در اینجا تا کنون از محبوبیت زیادی برخوردار است.

اما بصورت عموم در طول چندین سال از محبوبیت بش در سراسر کشور کاسته شده است و همینطور تعداد بازدیدکنندگان این شهر نیز کاهش یافته است.

لندن لنچ، مانند اکثر باشندگان کروفورد، ساحین را دوست دارد ولی در مورد مخالفین خارجی بش نگران نیست.

"وقتیکه رئیس جمهور بوش به اینجا امد، ما به او نه تنها به حیث یک رئیس جمهور، بلکه به حیث یکی از همسایگان خود او خواهیم دید"

طرز زندگی روستایی خانواده بش، در کرافورد توجه خانواده های دیگر را از شهرهای بزرگتر، بطرف این شهر جلب نموده است.

XS
SM
MD
LG