لینک های دسترسی

مراسم تحلیف اویاما - عکس العمل جهان


مردم عادی و رهبران جهان بسوی شهر واشنگتن، جائی که براک اوباما منحیث ۴۴مین رئیس جمهور ایالات متحده مراسم تحلیف را بجا میاورد، مینگرند.

یک همه پرسی BBC از بیش از ۱۷ هزار نفر در ۱۷ کشور در سراسر جهان نشان میدهد که جهان در مورد ریاست جمهوری آقای اوباما خوش بین است.

دو ثلث کسانی که درین همه پرسی اشتراک داشتند معتقدند آقای اوباما روابط ایالات متحده را با خارج تقویه خواهد کرد.
مردم کینیا با خوشی و سرور در دهکدۀ کوگیلو، جائی که پدر آقای اوباما متولد شده، برقص و آواز خوانی مشغول اند.

مقامات کینیا تلویزیون های بزرگ را در مرکز اجتماعات عمدۀ نایروبی نصب کرده اند تا مردم بتوانند مردی را که بسیاری از مردم کینیا «از خود شان» میخوانند، حین مراسم تحلیف تماشا کنند

رقاصان عنعنوی در شهر اوبامای جاپان که بطور تصادفی هم نام اوست رقص های هاوایی را اجرا مینمایند.
در جاکارتا، پایتخت اندونیزیا که آقای اوباما در طفولیت به مکتب میرفت نیز مجالسی در نظر گرفته شده است.

همصنفی های سابق رئیس جمهور منتخب اجتماع کرده اند تا پسری را تماشا کنند که میدانستند زمانی رئیس جمهور ایالات متحده خواهد شد.

و یک عکاس در جاکارتا که به براک اوباما شباهت عجیبی دارد میگوید درین روزها مورد توجه قرار دارد.
در جبهۀ سیاسی، رهبران جهان مراتب تبریکات شان را به آقای اوباما ایراز میدارند.

XS
SM
MD
LG