لینک های دسترسی

اوباما در صدد التوای محاکمۀ نظامی مظنونین زندان گوانتاناموست


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در صدد التوای محاکمۀ نظامی مظنونین به دهشت افگنی در زندان نظامی ایالات متحده درگوانتاناموست. این موضوع یکی از نخستین اقدامات رئیس جمهور در روز اول کارشمیباشد.

در اواخردیروز سه شنبه، در حالیکه تعدادی عازم مجالس تجلیل و پایکوبیبه مناسبت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بودند، رئیس جمهور اوباما و رابرت گیتس وزیر دفاع پیشنهادی را هدایت دادند که برای التوای محاکمات در گوانتانامو برای یکصد و بیست روز آینده تحت غور قرار داده شود.

توقف درین عملیهبه حکومت رئیس جمهور اوباما فرصت خواهد داد که سیستم محاکمۀ نظامی در گوانتانامو را در مجموعموردبررسی مجدد قرار دهد.

این سیستم وسیعاً مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر قرا داشته است.

قضات نظامی قرار است این پیشنهاد را امروز چهارشنبه تحت غور قرار دهند. یک قاضی نظامیهم اکنون هدایت تحریری صادر کرده و محاکمۀ عمر خضر، تبعۀ کانادا را معطلقرار داده است.

وی به قتلیک عسکر امریکائی با بم دستی در سال ۲۰۰۲ در افغانستان متهم است.

هدایات بیشتری انتظار میرود بعداً امروزصادر شودکه بر بیست و یک قضیۀ تحت غور تاثیر خواهد گذاشت که شامل قضایای علیه پنج مردی میشود که متهم به طرح دسیسۀ حملات دهشت افگنی یازدهم سپتمبرسال ۲۰۰۱ میباشد.

بعضی از اقارب قربانیان این حملات دوام محاکمات رابدون تاخیربیشترتقاضا کرده اند.

رئیس جمهور اوباما گفته است این زندان نظامی رادر گوانتانامو مسدود خواهد کرد.

در حدود ۲۴۵ زندانی در انجا نگهداری میشوند.

آقای اوبامادر بیانیۀمراسم تحلیفش بروز سه شنبه به پلانهای اشاره نمود که سیاست خارجی ایالات متحده را به سمت جدیدی رهنمون میشود

"با این درک که امریکا دوست هر ملت و هرمرد ، زنو طفی است که در پی آیندۀ صلح آمیز و وقار و حیثیت هستندما آماده ایم که بار دیگر پیشقدم شویم."

بعداً امروز چهار شنبه رئیسجمهور جدیدانتظار میرود با مشاورین عالرتبۀ امنیت ملی و نظامی اشبرای آغاز ارزیابی مجدد جنگ در افغانستان و عراقملاقات نماید.

در تمام جریان مبارزات انتخاباتی اوباما که دران زمان کاندید ریاست جمهوری بود وعده داد که قوای محاربوی را از عراق طی شانزده ماه بیرون میکشد و نظر جدیدی به پیشبرد جنگدر افغانستان خواهد داشت.

آقای اوباما در پایان امروز وزیر خارجۀ خواهد داشت. هری رید رهبر اکثریت در مجلس سنایایالات متحدهمیگویدمجلس سنا بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتنبر نامزدی هیلری کلنتن بحیث وزیرخارجۀ ایالات متحدهرای خواهد داد.

اندکیبعد از آنکه آقای اوباما رئیسجمهور ایالات متحده شد،مجلس سناشش عضو کابینۀ او را مورد تائید قرار داد ولیرای دهی بر خانم کلنتن را برای یکروز به تاخیر انداخت.

جان کارنین سناتور جمهوری خواه گفت نگرانی های دربارۀ اعانه های خارجی به بنیادی دارد که رهبری آنرا بل کلنتن رئیسجمهور سابق و شوهر خانم کلنتن بدوش دارد.

آقای اوباماهمچنانامروز بر بحران اقتصادی نیز غور خواهد کرد. انتظار میرود کهبا مشاورین اقتصادی اشملاقات نمایدو مقررات جدیدی را صادر نماید که مؤسساتی را که کمک مالی حکومت را دریافت میدارند وادار خواهد.

XS
SM
MD
LG