لینک های دسترسی

اوباما: پلان محرک اقتصادی طی چند هفته توسط کانگرس تصویب میشود.


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید انتظار دارد که کانگرس محمولۀ عظیم جدید را جهت تحریک اقتصاد صدمه دیدۀ ایالات متحده تا چند هفتۀ دیگر بتصویب برساند.

آقای اوباما امروز با رهبران ارشد احزاب دیموکرات و جمهوریخواۀ کانگرس ملاقات کرد. او هشدار داد که اقتصاد ایالات متحده با یک بحران بی سابقه مقابل میباشد ولی گفت انتظار دارد پلان جدید احیای اقتصادی اش سه تا چهار ملیون شغل جدید ایجاد نماید. و او گفت کانگرس طبق تقسیم اوقات قبلی این محموله را تا اواسط فبروری بتصویب خواهد رسانید.

رئیس جمهور همچنان بر ضرورت حساب دهی و شفافیت بیشتر بمنظور تضمین مصرف مناسب وجوۀ نجات نهادهای مالی توسط حکومت، تاکید کرد.

جان بینر، رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان، مربوط خزب جمهوریخواه در خارج قصر سفید بخبرنگاران گفت که در قسمت در قسمت برآورده ساختن ضروریات توافق عمومی موجود است. اما او در مورد وسعت این لایحه اظهار نگرانی نموده گفت بعضی از مفردات این لایحه به تحریک اقتصاد ارتباط ندارد.

جمهوریخواهان در مورد اینکه آیا یک پلان محرک اقتصادی ۸۲۵ ملیارد دالری که توسط دیموکرات ها طرح شده به اهداف ایجاد مشاغل و کمک به اقتصاد نایل میشود یانه، اظهار نگرانی کرده اند.

XS
SM
MD
LG