لینک های دسترسی

گیتس: بزرگترین چالش نظامی ما فعلاً افغانستان است


رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده میگوید افغانستان در صدر اولویت های نظامی حکومت جدید رئیس جمهور براک اوباما قرار دارد که مستلزم افزایش بیشتر در تعداد عساکر امریکایی در سال جاری و تعهد قوی تر توسط متحدین میباشد.

وزیر دفاع ایالات متحده به کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنائی ایالات متحده بروز سه شنبه گفت، در مورد هر گونه پیشنهاد توسعه حضور عساکر امریکایی بیشتر از تعدادیکه قبلاً از طرف قوماندان نظامی تقاضا شده است، متردد خواهد بود. این تعداد مجموعه عساکر امریکا را در افغانستان به ۶۰ هزار خواهد رسانید.

وزیر دفاع ایالات متحده شکی باقی نگذاشت که رئیس جمهور اوباما بر خروج سریع ممکنه عساکر امریکایی از عراق جدی بوده و همچنان به افزایش مساعی ایالات متحده در افغانستان که قوای طالبان و سایر شورشیان، طی سالهای اخیر در آن کشور قوت گرفته اند، متعهد میباشد.

"شک اندکی وجود دارد که بزرگترین چالش نظامی ما، فعلاً افغانستان است. طوریکه میدانید، ایالات متحده در ماه های اخیر بیشتر بر آسیایی مرکزی توجه دارد. رئیس جمهور اوباما واضح ساخته است که افغانستان صحنه عملیات بوده و باید اولویت عمده نظامی ما در ماورای ابحار باشد."

جنرال دیوید مککرنین، قوماندان قوای ناتو و ایالات متحده در افغانستان خواستار چهار لوای اضافی قوای محاربوی زمینی که یک لوا همین اکنون وارد افغانستان شده است، و همچنان یک واحد محاربوی قوای هوای و هزاران عسکر حمایوی گردیده است. این رقم تعداد عساکر امریکایی را دو برابر میسازد.

وزیر دفاع ایالات متحده به این کمیته که بر نظامیان ایالات متحده نظارت دارد، در رابطه به این تقاضا چنین ابراز نظر نمود.

"آماده پشتیبانی هستم. فکر میکنم که این یک ضرروت است. ولی در باره افزایش بیشتر قوا ایالات متحده فراتر از آنچه که قبلاً جنرال مککرنن تقاضا کرده است، تردید دارم."

رابرت گیتس گفت تمام این قوا باید امسال تعبیه شوند. ولی علاوه نمود که اردوی افغانستان باید به ۱۳۴ هزار عسکر، طوریکه در نظر گرفته شده، توسعه داده شود. قوای پولیس افغانستان ضرورت است عملیات خود را بهبود بخشد و مساعی چندین ملیتی امنیتی در افغانستان باید تغیر اساسی در نحوه عملیات خود وارد نماید.

"مزید بر همه، این جنگ باید سیمای افغانی داشته باشد. مردم افغانستان باید باور داشته باشند که این جنگ، جنگ آنهاست و ما برای کمک به آنها در آنجا هستیم، زیرا اگر آنها فکر کنند که ما برای مقاصد خود آنجا میباشیم، ما در راهی خواهیم رفت که سایر اردوی خارجی در افغانستان رفته بودند."

وزیر دفاع ایالات متحده گفت، پیش قدم ساختن قوای افغان کاملاً باید در صدر ستراتیژی آینده متحدین در افغانستان قرار داشته باشد. وی بار دیگر به مساعی بیشتر برای جلوگیری از تلفات افغان ها در حملات هوای ایالات متحده تعهد نموده گفت، چنین تلفات صدمه عظمیی به مساعی ایالات متحده وارد میکند.

وزیر دفاع ایالات متحده خواهان افزایش عساکر بیشتر ناتو با محدودیت های کمتر در مورد استفاده از آنها و هم آهنگی بهتر بین مساعی نظامی و ملکی تقاضا نمود.

"مثل عراق، در افغانستان راه حل خالص نظامی موجود نیست، اما همچنان تین واضح است که ما عساکر کافی برای فراهم ساختن اساس امنیت در بعضی از ساحات بسیار خطرناک نداشته ایم – خلایی که بطور روز افزون توسط طالبان پُر میشود."

رابرت گیتس همچنان به اعضای مجلس سنا گفت، باید امنیت بهتری در امتداد سرحد پاکستان باشد، تا مانع پناه گاه مصونی برای شورشیان در آنجا گردد و او از حملات هوایی ایالات متحده بر اهداف شورشیان در داخل پاکستان دفاع نمود.

"هم جورج بش رئیس جمهور سابق، و هم رئیس جمهور اوباما واضح ساخته اند که ما القاعده را در هر جایکه باشد، تعقیب کرده و به این تعقیب ادامه خواهیم داد."

رابرت گیتس گفت تهیه سلاح به شورشیان افغان از طرف ایران درین اواخر افزایش یافته است، اما هنوز هم در سطح پائینی قرار دارد.

وی گفت ایران کوشش دارد روابط خوبی با افغانستان داشته باشد، در حالیکه در عین زمان صدمه ممکنه را بر قوای ایالات متحده و متحدین آن وارد میکند.

وزیر دفاع ایالات متحده گفت جنگ افغانستان یک جنگ طولانی و مشکل خواهد بود، ولی وی گفت در واقیعت، اهداف قصیرالمدت ایالات متحده و متحدین آن در اعاده نظم، جلوگیری از مبدل شدن کشور به یک پایگاه دهشت افگنان، تقلیل فساد، مبارزه با تجارت مواد مخدر و کمک به افغان ها در انکشاف اقتصاد شان، مساعدت خواهد کرد.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده گفت استقرار وصلح در افغانستان تقاضای وقت، حوصله مندی و پول بیشتر جامعه بین المللی را دارد. او متذکر گردید که مصارف اردوی افغانستان به تنهایی سه برابر اواید سالانه حکومت افغانستان است.

XS
SM
MD
LG